Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'integració social per renovació de residència temporal NIE

Informe necessari per demanar la renovació de l'autorització de residència temporal (NIE) d'aquells estrangers que no tinguin nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i vulgui seguir treballant o residint a Espanya. L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi l'interessat a la sol·licitud i, si cal, en la informació consultada a d'altres administracions o organismes. Serà emès un informe d'integració favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

Es farà constar a l'informe:

 • El temps de permanència de l'interessat en el seu domicili.
 • El seu grau de coneixement de les llengües d'ús.
 • La inserció en les xarxes socials del seu entorn.
 • Els programes d'inserció socio-laboral d'institucions públiques o privades en els que hagi participat.
 • Altres situacions que puguin determinar el seu grau d'integració social.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un informe d'integració social per a la renovació del permís de residència temporal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a presentar la petició a qualsevol oficina d'atenció ciutadana acompanyada de la documentació necessària.

I després...

 • Rebuda tota la documentació, l'Ajuntament la remetrà a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, per tal de comprovar els requisits acreditats i concertar una entrevista amb la persona interessada. Aquesta entrevista és necessària per poder realitzar l'informe.
 • La resolució de l'informe d'integració social serà notificat via SMS en un termini màxim de 60 dies, informant de l'oficina per passar a recollir la resolució. En cas de no passar a recollir-la és enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions de la persona sol·licitant.
Qui ho pot demanar?

Persones estrangeres no comunitàries majors d'edat (o major de 16 anys) i empadronades a Barcelona, que hagin de renovar la seva autorització de residència temporal (entre els 60 dies abans de la seva caducitat i els 90 posteriors a la mateixa).

Excepcionalment, es podrà demanar en els següents casos:

S'accepten TIE's caducades més enllà dels 90 dies en els casos següents:

 • Per tramitació d'un segon o ulterior arrelament familiar (cal aportar el corresponent requeriment d'informe d'integració de l'oficina d'estrangers o DNI del menor).
 • Per a fomentar, dins de termini, un recurs potestatiu de reposició o contenciós administratiu (cal aportar la resolució denegatòria o d'arxiu o d'arxiu de l'expedient).

S'accepten TIE's vigents quan la persona interessada és progenitor d'un menor de 16 anys que ha de renovar la seva autorització de residència (cal aportar requeriment informe d'integració de l'oficina d'estrangers i acreditar que és el progenitor a càrrec del menor amb el revers de la TIE del menor).

Documentació

Formulari de sol·licitud d'informe d'integració social: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99195.pdf)

Documentacció addicional:

Tots els documents hauran d'ésser compulsats, per aquest motiu podran presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa dels següents documents:

 • Passaport vigent (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), de la persona sol·licitant.
 • NIE vigent de la persona sol·licitant.
 • Autorització del representant legal (pare, mare o tutor), en el cas de menors d'edat.
 • Documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.
 • Qualsevol altre document, que al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.
On es pot fer?
Dates
El termini màxim de resolució de l'informe és de 60 dies.
El termini de validesa de l'informe és de 3 mesos a partir de la data de signatura.
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 11 / 2018