Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'integració social per renovació de residència temporal NIE

Informe necessari per demanar la renovació de l'autorització de residència temporal NIE d'aquells estrangers que no tinguin nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i vulgui seguir treballant o residint a Espanya. . L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi l'interessat a la sol·licitud i, si cal, en la informació consultada a d'altres administracions o organismes. Serà emès un informe d'integració favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

Es farà constar a l'informe:

 • El temps de permanència de l'interessat en el seu domicili.
 • El seu grau de coneixement de les llengües d'ús.
 • La inserció en les xarxes socials del seu entorn.
 • Els programes d'inserció socio-laboral d'institucions públiques o privades en els que hagi participat.
 • Altres situacions que puguin determinar el seu grau d'integració social.

Atenció

A partir del 25 d’abril de 2016, l’abonament de les taxes de la Generalitat de Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria només es podrà realitzar mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per accedir a les cartes de pagament de les taxes, els interessats han d’accedir al web http://web.gencat.cat/ca/tramits/ i triant al cercador les taxes corresponents dels tràmits d'IMMIGRACIÓ, i generant la carta de pagament.

El pagament de la taxa es podrà realitzar de dues formes:

 • Telemàticament a la mateixa pàgina amb targeta de crèdit o de dèbit
 • Presencialment amb la carta de pagament impresa i dirigint-se als caixers automàtics o servicaixa i on només serà possible ingressar la quota de la taxa a través del caixer automàtic o servicaixa, passant el codi de barres de la carta de pagament. Serà, per tant, imprescindible disposar d’una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d’haver efectuat l’ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l’oficina sinó que s’haurà d’adjuntar l’imprès que s’obtingui del caixer després de l’operació.

Per les persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, es poden dirigir a les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un informe d'integració social per a la renovació del permís de residència temporal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu anar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana a recollir el formulari de petició o també podeu obtenir el formulari en el següent enllaç:

Un cop emplenat i signat, cal presentar la petició a qualsevol oficina d'atenció ciutadana acompanyada de la documentació necessària.

I després...

 • Rebuda tota la documentació, l'Ajuntament la remetrà a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, per tal de comprovar els requisits acreditats i concertar una entrevista amb la persona interessada. Aquesta entrevista és necessària per poder realitzar l'informe.
 • La resolució de l'informe d'integració social serà notificat via SMS en un termini màxim de 60 dies, informant de l'oficina per passar a recollir la resolució. En cas de no passar a recollir-la és enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions de la persona sol·licitant.
Qui ho pot demanar?

Persona estrangera empadronada a Barcelona, que hagi de renovar el seu permís de residència temporal.

Documentació

Tots els documents hauran d'ésser compulsats, per aquest motiu podran presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa dels següents documents:

 • Passaport vigent (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), de la persona sol·licitant.
 • NIE vigent de la persona sol·licitant.
 • Taxa de la Generalitat de Catalunya, pagada.
 • Documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.
 • Qualsevol altre document, que al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.
On es pot fer?
Dates
El termini màxim de resolució de l'informe és de 60 dies.
El termini de validesa de l'informe és de 3 mesos a partir de la data de signatura de l'informe.
Preu

  Taxa d'informe d'integració social per a la renovació de residència temporal: 36,75 euros. 

  Les sol·licituds que no van acompanyades de la còpia compulsada del justificant de pagament no són admeses a tràmit.

Organisme responsable