Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'idoneïtat tècnica per a projectes d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet sol·licitar l'informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) que acredita que el projecte i la documentació tècnica de les obres compleixen els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat que exigeix l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les obres.

Aquest document és necessari per a poder presentar la sol·licitud o comunicació de qualsevol obra que es vulgui realitzar a Barcelona.

El tràmit també permet presentar documentació a un expedient en curs.

Cal saber que l'Ajuntament de Barcelona ha acreditat un conjunt d'entitats col·laboradores per tal que puguin emetre l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

Actualment les entitats i col·legis acreditats són:

Atenció

Fins a nou avís, aquest Informe no es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona. Cal sol·licitar-lo a través de les Entitats i Col·legis indicats en l’apartat anterior.

Us agraïm la vostra col•laboració i lamentem els inconvenients que aquest fet us pugui ocasionar.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
Què podeu fer?

Si feu clic a "Iniciar" sol·licitareu l'Informe d'Idoneïtat a l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest cas, podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud, adjuntar la documentació requerida, i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona. També podeu escollir entre fer el pagament telemàtic de la taxa o generar el document de pagament i fer-lo efectiu a les entitats bancàries.

També podeu aportar documentació a un informe d'Idoneïtat en tramitació a l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.
                

 1. Escolliu entre les dues opcions disponibles:

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol•licitud per presentar-la al registre telemàtic

 5. Feu el pagament de la taxa per internet: únicament en el cas de sol·licitar l'informe.

  Si ho preferiu, podeu imprimir els documents i fer el pagament en una entitat bancària.

I després...

 • L'Ajuntament de Barcelona, un cop hagi rebut la confirmació del pagament de la taxa, revisarà la documentació presentada, i si és correcta, en un termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de pagament, us notificarà a la vostra adreça de correu electrònic, l'informe d'idoneïtat tècnica favorable.
 • Si la documentació no és correcta, o s'incompleix alguna de les determinacions normatives que es comproven, l'Ajuntament us notificarà, en un termini de 15 dies hàbils, a la vostra adreça de correu electrònic, l'avís de deficiènciesl'informe d'idoneïtat tècnica desfavorable.
 • En el cas de rebre l'avís de deficiències, un cop corregides haureu d'aportar de nou tota la documentació.
 • En el cas de rebre l'informe d'idoneïtat tècnica desfavorable, haureu de demanar de nou l'informe d'idoneïtat tècnica.
Tingueu a mà
 • Document d'identificació (NIF,CIF) amb el que es va efectuar el tràmit "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres"
 • Número Identificador de la consulta
 • És el número format per dues parts (vuit xifres, un guió i dues xifres (xxxxxxxx-xx)) que figura a la part superior dreta del full informatiu de la consulta, obtingut al finalitzar el tràmit de "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres".

 • Número d'expedient de l'informe
 • És el número que es genera en el moment de sol·licitar l'informe. Va precedit de les lletres IN.

Qui ho pot demanar?

El tècnic redactor del projecte o de la documentació tècnica, que estigui habilitat per a participar en el procés d'execució del projecte o de la construcció de l'obra.

Documentació

La documentació que cal presentar per demanar l'informe és variable i depèn del tipus d'obra a realitzar. Per saber el tipus de documentació, prèviament caldrà realitzar el tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

El resultat d'aquesta consulta serà un document en format pdf que us indicarà la documentació que cal aportar i la manera de fer-ho. Igualment, aquest  tràmit us proporcionarà un número identificador que serà imprescindible per demanar l'Informe d'Idoneïtat  Tècnica.

Dates
 • Termini per emetre l'informe: 15 dies hàbils a comptar des de la data en què es fa efectiu el pagament de la taxa.
 • Vigència de l'informe: 3 mesos.
Preu

  Any 2015

  En el cas de les llicències d’obres majors següents:

  1 a) Construcció i edificació de nova planta.

  1 b1) Obres de gran rehabilitació que suposen una actuació global en tot l’edifici i que comporta, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable; increment del nombre d’habitatges, departaments o unitats funcionals existents anteriorment; canvi de l’ús principal de l’edifici; redistribució general d’espais amb modificació d’elements comuns de l’edifici (façana, nuclis de comunicació vertical, patis).

  1 b2) Obres que suposen la substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural.

  1 c) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici.

  1 j) Construccions prefabricades.

  El preu és d' 1,28€/m2, amb un mínim de 240 euros.

   

  En el cas de les llicències d’obres majors següents:

  1 d) Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.

  1 e) Reforma o rehabilitació amb canvi de l ‘ús principal de l’edifici.

  1 f) Obres que comportin la creació de nous habitatges.

  1 g) Consolidació, reforma, rehabilitació, actuacions sobre façanes d’edificis catalogats  A, B i C.

  1 h) Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’exterior de l’edifici.

  1 i) Demolició parcial d’edificis catalogats A o B o demolició total o parcial d’edifici protegits C, D i integrats en conjunts protegits.

  1 k) Moviments de terres.

  1 l) Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic.

  1 m) Obertura, modificació i pavimentació de camins.

  1 n) Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars.

  El preu és de 240 euros.

   

  En el cas de comunicats d’obres menors amb projecte tècnic:

  El cost és de 269 euros.

  En el cas de comunicats d’obres menors amb documentació tècnica:

  El cost és de 185 euros.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  04 / 12 / 2018