Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe urbanístic previ a una llicència d'obres majors

Informe necessari en el cas que es vulgui sol·licitar llicència d'obres majors del tipus següent:

 • Construcció i edificació de nova planta
 • Gran rehabilitació
 • Reforma o rehabilitació amb canvi d'ús principal de l'edifici

És previ a la sol·licitud de la llicència i té per objecte verificar l'adequació urbanística del projecte en la fase de redacció.

El tràmit permet realitzar les següents gestions relacionades amb l'informe urbanístic previ:

 1. Sol·licitar l'informe
 2. Aportar documentació a un informe en curs

Atenció

Fins a nou avís, aquest Informe no s’ha de sol·licitar. L’informe urbanístic el realitzarà l’Ajuntament dins de la tramitació de l’expedient de llicència d’obres.

Per tant, podeu continuar amb el procés de preparació de l’expedient d’obres, sol·licitant l’Informe de Idoneïtat Tècnica a les Entitats i Col·legis acreditats, sense aportar l’Informe Urbanístic previ.

Us agraïm la vostre col•laboració i lamentem els inconvenients que aquest fet us pugui ocasionar.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud, adjuntar la documentació requerida i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

El tràmit també us permet aportar documentació a un expedient ja iniciat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol•licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.     

 1. Escolliu entre les dues opcions disponibles:

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Un cop revisada la documentació, l'Ajuntament de Barcelona lliurarà l'informe en un termini màxim de quinze dies hàbils.
 • L' incompliment del termini habilita la persona interessada per a presentar la petició de llicència sense l'informe.
Tingueu a mà
 • Document d'identificació (NIF,CIF) amb el que es va efectuar el tràmit "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres"
 • Número d'expedient de l'informe
 • És el número que es genera en el moment de sol·licitar l'informe. Va precedit de les lletres IN.

 • Número Identificador de la consulta
 • És el número format per dues parts (vuit xifres, un guió i dues xifres (xxxxxxxx-xx)) que figura a la part superior dreta del full informatiu de la consulta, obtingut al finalitzar el tràmit de "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres".

Qui ho pot demanar?
 • El promotor professional o tècnic habilitat per a participar en el procés del projecte o la construcció.
 • La persona física o jurídica titular de la llicència.
Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per demanar l'informe cal aportar aquesta documentació:

Construcció i edificació de nova planta

Gran rehabilitació i Reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici

 • Full consulta prèvia final
 • Avantprojecte:

-Plànols de les plantes, seccions i façanes, en el seu estat actual

-Definició del patis interiors existents, dimensions dels costats, superfície i alçada

-Definició de les circulacions verticals existents

-Plànols de plantes i seccions proposades i de façanes, si resten definides

-Plànols d’enderroc/obra nova

-Usos existents i els previstos. Tipus d'estructura existent i el seu estat i capacitat d’acord als usos previstos

-Nombre d'unitats independents existents

-Nombre total d'unitats independents resultants

-Si es preveuen o es coneixen actuacions sobre la estructura de l'immoble

-Memòria succinta dels conceptes bàsics de la proposta d'intervenció en virtut del que es dedueixi dels apartats anteriors. A la memòria s’explicarà breument l’actuació a realitzar en tots els capítols d’obra motiu de la rehabilitació tals com: fonaments estructura vertical i horitzontal, tancaments coberta, accessos, etc.

Les actuacions que afectin façanes han d'incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades amb fotografies i declaració responsable del tècnic que ordeni la seva realització.

Si es preveu excavar en el subsòl, el sol·licitant han d’indicar la fondària prevista.

 • Recull fotogràfic
 • Plànol d’emplaçament
 • Plànol topogràfic
Dates
 • L'informe s'ha de demanar com a màxim tres mesos abans de la sol·licitud de llicència. Segons les condicions o la seva ubicació, l'Ajuntament pot requerir l'aportació de documentació complementària en el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud, amb suspensió del termini per l'emissió de l'informe.
 • El lliurament de l'informe es farà en un termini màxim de quinze dies hàbils.
Preu
  • Gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  04 / 12 / 2018