Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions als preus públics d'escolaritat de les Escoles Municipals de Música

Ajuts econòmics destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats econòmiques i socials per l'escolaritat de l'alumnat de 4 a 18 anys de les Escoles Municipals de Música:

 • EMM Eixample
 • EMM Nou Barris
 • EMM Can Ponsic
 • EMM Sant Andreu
 • EMM Can Fargues

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte:

 • La renda familiar disponible.
 • L'existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o físiques.
 • Que es tracti d'una família nombrosa.
 • Que es tracti d'una família monoparental.
 • Que siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis Socials.

L'IMEB aplicarà d'ofici la bonificació concedida en les liquidacions generades mensualment, fent constar en el rebut emès l'import total del servei i la minoració d'aquest import en funció del percentatge de bonificació atorgat.

No es podrà gaudir d'altres bonificacions, ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

No pot tenir deutes amb l'administració ni deixar d'atendre el pagament de les quotes que es generin durant el curs escolar.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

El tràmit es fa presencialment, però per estalviar-vos desplaçaments podreu imprimir-ne el full de sol•licitud i les bases.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Imprimiu el full de sol•licitud i /o les bases d'atorgament.

I després...

Per saber què heu de fer a continuació, consulteu com es fa el tràmit presencialment.

Dates
 • Termini de presentació de les sol·licituds i documentació de bonificacions: des del 14 de juny fins al 6 de juliol de 2018, per als alumnes de continuïtat i nous admesos. A partir del mes de setembre, en el moment de formalitzar la matrícula.
Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018