Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions als preus públics d'escolaritat del Conservatori Municipal de Música

Ajuts econòmics destinats a minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats econòmiques i socials per l'escolaritat del Grau Professional a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música.

Per a l'atorgament dels ajuts es tenen en compte:

  • La renda familiar disponible.
  • L'existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o físiques.
  • Que es tracti d'una família nombrosa.
  • Que es tracti d'una família monoparental.
  • Que siguin famílies que estan rebent assistència i seguiment dels Serveis Socials.

 

Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que realitzin estudis de Grau Professional en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i en queden exclosos de bonificació:

 

  • Els preus públics de doble instrument.
  • Els preus públics de segona especialitat.

 

L'IMEB aplicarà d'ofici la bonificació concedida en les liquidacions generades mensualment, fent constar en el rebut emès l'import total del servei i la minoració d'aquest import en funció del percentatge de bonificació atorgat.

No es podrà gaudir d'altres bonificacions, ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

No pot tenir deutes amb l'administració ni deixar d'atendre el pagament de les quotes que es generin durant el curs escolar.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

El tràmit es fa presencialment, però per estalviar-vos desplaçaments podreu imprimir-ne el full de sol•licitud i les bases.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Imprimiu el full de sol•licitud i /o les bases d'atorgament.

I després...

Per saber què heu de fer a continuació, consulteu com es fa el tràmit presencialment.

Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar bonificació en la quota d'escolaritat els alumnes que compleixin uns determinats requisits econòmics i acadèmics.

Per poder sol·licitar la bonificació s'haurà d'haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d'accés pels alumnes de nova incorporació.

Poden sol•licitar bonificació en la quota d'escolaritat els alumnes que  compleixin uns determinats requisits econòmics i acadèmics i que hagin aprovat el curs anterior o hagin superat la prova d'accés pels alumnes de nova incorporació.

Dates

Les bonificacions s'han de sol·licitar al formalitzar la matrícula.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018