Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe urbanístic previ a una comunicació d'activitat inclosa en els Plans d'usos del Districte o altres Plans que regulen usos

Tràmit previ a la sol·licitud de comunicació (activitats dels annexes III.2 i III.3) de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

Aquest informe és necessari, en cas què no s'hagi emès en el seu corresponent procediment de llicència d'obres, en els següents supòsits:

 • Implantació de Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis, activitat regulada pel Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial a la ciutat de Barcelona i sotmesa a condicions de distància respecte a altres activitats i a usos protegits.
 • Implantació d’activitats incloses en els Plans d'usos dels Districtes (excepte el Pla d’usos de Ciutat Vella) que es trobin sotmeses a condicions de densitat o distància i que no estiguin regulades pel Pla Especial d’Allotjament Turístic (PEUAT). En cas que l'activitat estigui entre les regulades pel PEUAT caldrà demanar l'Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics.

Quan l’activitat estigui inclosa en el Pla d’usos de Ciutat Vella caldrà demanar el Certificat urbanístic previ a una comunicació d'activitat inclosa en el Pla d'usos de Ciutat Vella.

Podeu consultar el Pla Especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres serveis dels diferents Districtes afectats accedint a aquest enllaç.

Únicament cal aportar una declaració responsable en el moment de tramitar la comunicació d'activitat en els següents supòsits:

Atenció

Si voleu iniciar una activitat i necessiteu saber si aquesta es troba afectada pels Plans d'Usos dels Districtes, concerteu cita amb l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i rebreu un assessorament personalitzat.

Com tramitar

Presencialment
OAC
Oficina d'Atenció a les Empreses
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar que l'Ajuntament emeti informe urbanístic previ a la comunicació d'activitats en els següents casos:

 • Si l'activitat que voleu desenvolupar està sotmesa a condicions de densitat, distància o baixa d'acord amb el Pla d'usos del Districte (excepte el Pla d’usos de Ciutat Vella).
 • Si l’activitat que voleu desenvolupar és la de Club social privat de fumadors de cànnabis.

Podeu descarregar-vos l'imprès de declaració responsable que, un cop emplenat, haureu de lliurar en el moment de tramitar la comunicació d'activitats en els següents casos:

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona, triant l'opció ACTIVITATS.
 • Descarregueu-vos el model corresponent segons el cas, sol·licitud d'informe o bé declaració responsable. Podeu accedir a aquests documents mitjançant els enllaços de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Si necessiteu que l'Ajuntament emeti un informe urbanístic previ, empleneu la instància amb les dades personals, número de DNI, adreça, telèfon, fax, etc. És imprescindible identificar l'adreça on voleu exercir l'activitat així com el seu epígraf, la superfície i l'aforament.
 • Lliureu la instància al registre de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa.

I després...

 • El tramitador us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.
 • Posteriorment, els Serveis Tècnics del districte corresponent a l'activitat faran l'informe i la liquidació de la taxa que cal abonar. Un cop fet us ho comunicaran per tal que el passeu a recollir.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona pot demanar aquest informe previ.

Documentació

Plans d’Usos de Districtes (excepte el Pla d’usos de Ciutat Vella):

- En cas d’activitats no sotmeses  a condicions de densitat o distància:

 • Únicament és necessari aportar una declaració responsable en el moment de tramitar la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat.

- En cas d’activitats sotmeses a condicions de densitat o distància en tots els casos cal aportar:

 • Instància normalitzada d'informe previ, degudament signada.
 • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
 • Plànol d'emplaçament amb indicació del local i la porta d'accés.
 • En el cas que la tramitació es faci mitjançant persona autoritzada, cal afegir a la documentació abans relacionada:

- Autorització degudament signada per la persona que autoritza.

- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona autoritzada.

Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis:

- En cas que l’activitat de Club social privat de fumadors de cànnabis es consideri existent d’acord amb la disposició addicional del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de cànnabis:

 • Únicament és necessari aportar una declaració responsable en el moment de tramitar la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat.

- En cas de que l'activitat de Club social privat de fumadors de cànnabis sigui de nova implantació cal aportar:

 • Instància normalitzada d'informe previ, degudament signada.
 • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
 • Plànol d'emplaçament amb indicació del local i la porta d'accés.
 • En el cas que la tramitació es faci mitjançant persona autoritzada, cal afegir a la documentació abans relacionada:

- Autorització degudament signada per la persona que autoritza.

- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona autoritzada.

On es pot fer?
Dates
 • Previ a la sol·licitud de comunicat (annexos III.2 i III.3).Aquest document, o el justificant d'haver-lo sol·licitat i no haver-lo obtingut en el termini d'un mes de tramitació efectiva, és necessari per poder sol·licitar la comunicació d'activitat.
 • Termini per resoldre: El termini per atorgar o denegar és d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que l'Administració lliuri el document (la qual cosa no significa que s'hagi produït una declaració de compatibilitat implícita), es pot presentar la sol·licitud de comunicació d'activitat, prèvia justificació documental que s'ha produït aquest silenci.
 • Període de vigència: 6 mesos. Transcorregut aquest termini, sense iniciar cap expedient d’obres o activitats, caldrà sol·licitar un nou informe.

En els següents casos la vigència serà:

 • Durant la tramitació de les llicències de les obres majors i comunicats diferits d’obres, sempre que es correspongui amb l’activitat objecte de l’informe i així s’expressi a l’expedient corresponent.
 • Durant el termini d’inici i execució de les obres en el cas de llicències d’obres majors i durant el termini d’execució en el cas de comunicats immediats o diferits, amb les pròrrogues corresponents.
 • Durant el termini de 3 mesos més per presentar la comunicació d’activitat amb certificació prèvia. Aquest termini es computa des del dia següent a la finalització de les obres o instal·lacions o, en el seu cas, a partir dels terminis atorgats en les llicències d'obres majors, comunicats immediats o diferits, i pròrrogues corresponents.
Preu
  • 57 euros

   

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019