Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís per a l'obertura de centres de culte a la ciutat de Barcelona

Sol·licitud de permís per iniciar l'activitat prèvia per a la instal·lació d'un centre de culte a la ciutat de Barcelona.

Depenent de si el centre és o no de nova instal·lació, de l'aforament i de la superfície del local, condicionarà el tipus de permís a tramitar (llicència o comunicat amb certificació tècnica).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el permís necessari per a l'obertura de centres de culte.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

- En cas de llicència:

Sol·licitud:

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir el formulari de Sol·licitud d'autorització ambiental o llicència d'activitats. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-lo accedint a aquest enllaç.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària emesa per un tècnic legalment competent, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

Comunicació de finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

- En cas de comunicació amb certificació tècnica:

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir els formularis de sol·licitud de comunicat. Per evitar desplaçaments innecessaris, podeu fer la consulta i descarregar els documents accedint al tràmit telemàtic: Consulta del permís per a iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l’Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

- En cas de sol·licitud de llicència o autorització:

 • Un cop revisada la documentació, el Departament de Llicències i Inspecció del districte corresponent a l'adreça de l'activitat emetrà la taxa i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Heu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb el justificant del pagament.

- En cas de comunicació del final dels treballs d’instal·lació o adequació:

 • Un cop presentada la documentació que certifica l’execució del projecte, podeu iniciar l’activitat i/o utilitzar les instal·lacions.
 • L’Ajuntament avaluarà amb posterioritat aquesta documentació.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentació

- Per presentar la sol·licitud:

 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document acreditatiu que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
 • Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats com a centre de culte.
 • Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar
 • Plànol d'emplaçament incorporat al projecte tècnic.
 • Projecte tècnic per triplicat.
 • Acta notarial de renúncia a indemnització de la persona que vol iniciar l'activitat o instal·lació (només per a llicències a precari)
 • Informe urbanístic previ si l'activitat es troba regulada per condicions de distància i /o densitat en algun pla d'usos de Districte.

- Per comunicar la finalització dels treballs d'instal·lacions i/o adequació:

 • Certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte (visada pel seu Col·legi professional) de que allò efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i/o nou plànols (per triplicat) si durant l'execució s'han introduït modificacions de les característiques definides al projecte aprovat.
 • Certificació expedida per una entitat col·laboradora de l'administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions tècniques (ambientals, sobre seguretat i salut) de compliment obligatori, especificant els resultats obtinguts.
On es pot fer?
Dates

Sol·licitud del permís d'activitat:

a) En el cas de llicència caldrà demanar el permís abans de realitzar qualsevol instal·lació. Aquesta llicència és prèvia o simultània amb la d'obres, cas què en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el local o edifici per a l'exercici de l'activitat.

Termini d’execució del projecte:

 • Es poden iniciar els treballs d’adequació del local quan s'hagi obtingut la llicència d'activitats i la d'obres, si cal.

Termini per iniciar l'activitat:

 • Es pot iniciar l'activitat i/o utilitzar les instal·lacions en la mateixa data en que, una vegada finalitzats els treballs d'adequació, es presenta la certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte.

Termini per resoldre. Silenci:

 • Cal que l'administració resolgui en el termini (efectiu de tramitació) de quatre mesos. Aquest termini s'avalua descomptant del termini total, des de la data de registre, la totalitat dels períodes en que l'expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a l'interessat.
 • Passat aquest termini, cas de no haver resposta per part de l'administració, es considera concedida la llicència per "silenci positiu"

b) En el cas de comunicat amb certificació tècnica, caldrà demanar el permís un cop l'activitat o instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o de posar-se en funcionament de forma efectiva (obres i instal·lacions finalitzades).

Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o l'ús de les instal·lacions pot iniciar-se el dia següent de la presentació o aportació de la documentació completa i amb el pagament de les taxes efectuat.

Preu
  • Taxa de sol·licitud de la llicència o comunicat: 227,00 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.
Organisme responsable