Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pla Prepara - Programa de requalificació professional de les persones que hagin exhaurit la seva protecció per desocupació

El Programa de requalificació professional de les persones que hagin exhaurit la seva protecció per desocupació ofereix la possibilitat de millorar la formació i dóna dret, en alguns casos, a una ajuda econòmica mensual.

Els beneficiaris hauran de fer un itinerari personalitzat d'inserció, que preveu un diagnòstic de les seves possibilitats d'ocupació i la participació en accions de requalificació i/o inserció laboral.

La percepció de l'ajut està directament condicionada a la participació en les polítiques actives que determini l'itinerari personal d'inserció. L'incompliment d'aquest acord implica deixar de percebre la prestació.

Tanmateix el beneficiari haurà de realitzar i acreditar les accions de cerca activa de feina en el moment de fer la sol·licitud.

Aquest ajut és incompatible amb el treball per compte propi o aliè i únicament es podrà tramitar un cop durant la vigència del programa. L'ajut es podrà percebre durant un màxim de 6 mesos següents a la data de sol·licitud.

Atenció

Per a més informació sobre el Pla Prepara podeu consultar el web del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu fer la sol·licitud dels ajuts si compliu amb els requisits que marca la normativa vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària,  a l'Oficina de Treball que li correspongui en funció del seu codi postal.

La sol·licitud s'ha de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la data en què haguessin esgotat el dret a la prestació o subsidi. Durant aquest termini la persona sol·licitant haurà de realitzar al menys 30 dies accions de cerca activa de feina i acreditar-les en l'Oficina de Treball.

Qui ho pot demanar?
 • Persones desocupades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants de feina a les Oficines d'Ocupació que, dins del període comprès entre el dia 16  d'abril de 2016 i el dia 15 d'abril de 2017, tots dos inclosos, esgotin la prestació per atur de nivell contributiu i no tinguin dret a cap dels subsidis d'atur establerts en el text refós de la Llei general de la seguretat social, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.
 • Han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació com a mínim dotze dels últims divuit mesos.
 • Han de tenir responsabilitats familiars. A aquests efectes s'entendrà com familiar a càrrec el cònjuge i/o fills menors de 26 anys, o majors amb discapacitat en grau igual o superior al 33% o menors acollits, i que no disposin individualment de rendes pròpies superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No tenir rendes de cap naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Es computaran com a rendes l'import dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts similars concedides per altres Administracions públiques, tant de la persona beneficiària com dels membres de la unitat familiar.
 • No es podran acollir a aquest programa les persones que hagin percebut la prestació extraordinària del programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI).
Documentació

Caldrà aportar la següent documentació original o bé mitjançant fotocòpia compulsada:

 • Declaració de la persona sol·licitant sobre les persones que formen part de la unitat familiar, acreditant aquesta condició amb el certificat del registre civil o, en el seu defecte, certificat històric i col·lectiu de padró, amb un mínim de 3 mesos d'antiguitat.
 • Justificant dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud de la persona sol·licitant, així com dels pares i/o cònjuge, i/o fills menors de 26 anys, o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o menors acollits que convisquin amb ella. En el cas que la persona sol·licitant tingués la consideració de víctima de la violència de gènere no haurà d'aportar justificació dels ingressos obtinguts pel cònjuge o fill agressor. En els casos de separació matrimonial o divorci serà necessari aportar la sentència i/o conveni regulador on figuri la quantitat per pensió alimentícia a favors dels fills i, en els seu cas, de la pensió compensatòria.
 • Certificat emès per la Comunitat Autònoma o per l'entitat local on es faci constar la percepció o no, per part de la persona sol·licitant i en el seu cas pels altres membres de la unitat familiar, de salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts similars d'assistència social. En el cas de percebre els esmentats ajuts caldrà especificar el seu import. Els ciutadans del municipi de Barcelona no hauran d'aportar aquest Certificat doncs es realitzarà mitjançant una comunicació interna entre Administracions.
On es pot fer?
Dates

Del 16 d'abril de 2017 al 30 d'abril de 2018

Termini  per efectuar la sol·licitud: la persona interessada disposa de dos mesos,  a partir de la data de finalització  de la prestació o del subsidi.

Preu

  Quanties mensuals de la prestació:  

   

  75% de l'Indicador Públic de Renda IPREM vigent 399,38 euros
  85% de l'Indicador Públic de Renda IPREM vigent si l'interessat té al seu càrrec 3 o més membres de la unitat familiar (cònjuge, fills menors de 26 anys o mayors amb discapacitat).                                      452,63 euros

  La subvenció es farà efectiva mitjançant el sistema de nòmines mensuals per mesos vençuts, de 30 dies, prorratejant les quantitats en el cas d'existir períodes inferiors al mes.

  El pagament dels ajuts per a la requalificació professional es farà mitjançant transferència bancària a favor de les persones beneficiàries.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  05 / 03 / 2018