Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia per a la tinenša de gossos potencialment perillosos

Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós pels espais públics de la ciutat de Barcelona requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. La llicència és necessaria per passejar l'animal (amb independència del municipi on aquest estigui censat), és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys.

Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:

-akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

d) Els de característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu tramitar la sol·licitud de la llicència i presentar-la, juntament amb la documentació requerida, al registre municipal.

Si ja disposeu de llicència en vigor i heu adquirit un altre gos potencialment perillós, podeu presentar la documentació relativa al nou animal.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per efectuar totes aquestes tramitacions en les oficines d'atenció ciutadana és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Si es demana la llicència per primera vegada o es renova:

 • Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana per demanar la sol·licitud de la llicència i l'autoliquidació
 • Recolliu els fulls de sol·licitud, signeu-los i feu el pagament de la taxa en una de les entitats col·laboradores.
 • Un cop pagada la taxa, presenteu el full exemplar per l'Ajuntament, juntament amb la documentació requerida a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.

Si es comunica l'adquisició d'un altre gos:

 • Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana per presentar la documentació

Si es presenta còpia del rebut de l'any en curs de l'assegurança

 • El podeu enviar per fax o correu electrònic a l'Oficina de protecció d'animals o adreçar-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana per presentar-lo.

I desprÚs...

 • Posteriorment, una vegada comprovades les dades de la sol·licitud, i en un termini aproximat de 3 mesos, l'Ajuntament us farà arribar la targeta de la llicència al domicili, en cas de concessió o de renovació, o bé us notificarà la seva denegació en cas de no haver estat concedida.
 • Abans d'enviar-vos la llicència, si la documentació és correcta, l'Ajuntament us enviarà una llicència provisional, vàlida durant sis mesos.
 • A més, anualment, coincidint amb la renovació de l'assegurança, haureu de presentar una còpia del rebut d'aquesta a l'Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
Qui ho pot demanar?

Persona major d'edat, el propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen. Han de complir a més els següents requisits:

 • Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.
 • Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos. 
Documentaciˇ

Llicència per primera vegada:

 • Original i fotocòpia de l'imprés de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa per a l'atorgament o renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia (en el cas de gossos censats a la ciutat de Barcelona) o de qualsevol documentació que acrediti que l'animal està donat d'alta al Registre Censal del seu ajuntament (en el cas de gossos no censats a la ciutat de Barcelona).
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip (*).
 • L'Ajuntament de Barcelona comprovarà d'ofici el certificat d'antecedents penals (tant en persones amb nacionalitat espanyola com en el cas d'estrangers).

Renovació de la llicència:

Els mateixos documents que per tramitar la llicència per primera vegada, excepte:

 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip (*).

Adquisició d'un nou gos perillòs (llicència en vigor):

 • Fotocòpia del carnet del primer gos.
 • Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil que inclogui les dades de l'animal (nom i codi d'identificació del microxip) i amb una cobertura per danys a tercers no inferior a 150253 euros per gos, (a la pòlissa hi hauran de constar els noms i el microxip de tots els gossos inclosos.
 • Fotocòpia del rebut, acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per la inscripció en el Registre Censal d'animals de Companyia.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip (*).

(*) L'Ajuntament de Barcelona accepta documentació acreditativa de la identificació de l'animal, on constin totes les dades per efectuar la tramitació, emesa per veterinaris o per organismes oficials de països estrangers. En aquest cas cal saber que els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

On es pot fer?
Dates

Termini d'obtenciˇ o renovaciˇ de la llicŔncia: 3 mesos.

Termini de validesa: 5 anys.

Preu

  Obtenció o renovació de la llicència: 53 euros.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019