Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per exercir l'activitat d'estàtua humana a la Rambla

Per exercir l'activitat d'estàtua humana a La Rambla de Barcelona cal demanar una llicència.

Per concedir la llicència es farà un procés de selecció en el qual es valoraran les capacitats del sol·licitant: formació i experiència relacionada amb l'activitat i que es pugui acreditar documentalment. Posteriorment, es farà un sorteig entre les persones que hagin assolit la puntuació mínima exigida.

El vestuari i el maquillatge utilitzats hauran de ser de fabricació pròpia i no s'admet l'ús de màscares ni de propostes de vestuari que atemptin contra la dignitat de les persones o que es considerin ofensives per als ciutadans. La proposta de vestuari que s'autoritzi serà la que haurà d'exhibir-se durant tota la vigència de l'autorització.

S'admetran fins a 2 propostes de vestuari i maquillatge, que es podran exhibir de forma alterna durant la vigència de l'autorització.

L'espai destinat a aquesta activitat és el tram de la Rambla de Santa Mònica a partir de la sortida del metro Drassanes fins al final.

Hi haurà un total de 15 punts autoritzats, senyalitzats amb una placa numerada.

A cada punt autoritzat hi haurà dos torns d'activitat. Els horaris de cada torn són els següents:

 • Matí: de 10 a 16 hores.
 • Tarda: de 16 a 22 hores.

A cada persona acreditada li correspondrà alternativament un mes torn de matí i al mes següent torn de tarda.

L'espai ocupat per l'estàtua serà d'aproximadament 1 metre cadascuna, i es podrà instal·lar al damunt d'una tarima d'aquesta mida i d'una alçada màxima de 0,40 metres. La tarima l'haurà d'aportar la persona acreditada com a estàtua humana i tot el muntatge no podrà superar els 3,00 metres.

Atenció

Els punts podran ser anul·lats, ocasionalment i previ avís, per indicació de la Guàrdia Urbana per incompatibilitat amb d'altres activitats.

Les baixes s'hauran de comunicar per escrit al registre del districte de Ciutat Vella.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Presenteu la instància, juntament amb la documentació en el registre de l'Oficina d'atenció ciutadana de Ciutat Vella o en el de l'Oficina d'atenció ciutadana de la plaça Sant Miquel.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la instància de sol·licitud, juntament amb la documentació, als registres de les oficines d'atenció ciutadana de la plaça Sant Miquel o de Ciutat Vella. 

                        
Un cop valorades les sol·licituds es farà una llista definitiva amb les persones que participaran en el sorteig.


Per poder participar en el sorteig caldrà obtenir un mínim de 8 punts en la valoració dels criteris de capacitat.  

                                                                          
El sorteig serà públic en la data i lloc que marqui el districte de Ciutat  Vella.    

Els punts a adjudicar seran numerats de l'1 al 15 amb informació del torn corresponent, des del punt 1-M, fins al punt 15-T, que serà l'últim. La lletra correspon al torn de matí o tarda. 

                                                                        
El dia del sorteig s'extraurà una bola i, a partir del número que surti, s'assignaran els punts, per ordre correlatiu, a les persones de la llista  definitiva.  

                            
Les persones que estiguin en la llista definitiva i no hagin obtingut plaça en el sorteig, formaran part d'una bossa i entraran per ordre quan es produeixi una baixa definitiva. 

Les baixes definitives es produiran quan ho comuniqui mitjançant escrit al Registre general la persona interessada o quan es comprovi l'absència reiterada de la persona acreditada per un període de 7 dies consecutius sense justificar o quan la persona seleccionada no reculli l'acreditació.

Qui ho pot demanar?

Les persones que acreditin les següents condicions mínimes de capacitat tècnica:

 • Experiència en cursos, tallers relacionats amb l'art dramàtic, arts escèniques i/o arts plàstiques en els últims 3 anys, un mínim de 3
 • Experiència en participació en concursos o mostres específiques d'estàtues humanes en els últims 3 anys, un mínim de 3.
 • Participació en muntatges teatrals, professionals o amateurs com a actor o escenògraf en els últims 3 anys, un mínim de 3.

Els criteris de base per poder accedir a la fase de sorteig són:

 • CRITERIS RELACIONATS AMB LA CREATIVITAT: 3 punts
 • CRITERIS RELACIONATS AMB LA INNOVACIÓ: 3 punts
 • CRITERIS RELACIONATS AMB L'ARRELAMENT: 3 punts
 • CRITERIS RELACIONATS AMB LA UNIVERSALITAT: 3 punts
 • CRITERIS RELACIONATS AMB EL LLENGUATGE: 3 punts.


Les propostes que obtinguin un mínim de 8 punts passaran a la fase de sorteig.

La normativa i les bases d'aquesta convocatòria es poden trobar a partir del 16 de maig del 2012 a la web del Districte de Ciutat Vella i a la Copisteria Artyplan.

Documentació

La documentació es presentarà en 2 sobres tancats, numerats i signats per la persona que es presenta a la convocatòria i, en el seu interior, s'haurà d'incorporar en un full independent una relació dels fulls inclosos ordenats numèricament.

SOBRE 1 (documentació administrativa): 

 • Instància amb les dades personals
 • Fotocòpia DNI, passaport o document d'identitat en cas de ciutadans de països comunitaris, o fotocòpia del permís de residència pels ciutadans no comunitaris, vigent i compulsada.
 • Fotografia mida carnet de la persona sol·licitant. 
 • Currículum amb informació sobre:
  • Formació relacionada amb l'activitat (art dramàtic o arts escèniques).
  • Experiència relacionada amb l'activitat (participació en muntatges teatrals, mostres, concursos, fires, etc).

Els mèrits exposats en el currículum s'han d'acreditar mitjançant l'aportació de la documentació oficial corresponent i, si s'escau, traduïda al català o al castellà.

 • Certificat negatiu de deute expedit per l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Declaració censal d'alta en el cens d'empresaris professionals retenidors, segons model 036. 

SOBRE 2 (documentació tècnica per a la valoració de criteris):

 • 3 fotografies de les propostes d'estàtua presentades, amb el vestuari i el maquillatge que s'exhibirà (format DIN A3 o superior).
 • Breu descripció del personatge (màxim 500 caràcters).
 • Memòria on es faci constar la justificació de la seva elecció i la relació de la proposta presentada en el context del present procés, la seva originalitat i com s'incardina en els criteris que serviran de base a la Comissió de valoració (màxim 500 caràcters). 
On es pot fer?
Dates

Prorrogada des del 2012.

Preu

  La concessió de la llicència implica el pagament d'una taxa.

Organisme responsable
Darrera actualització  05 / 10 / 2017