Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia per exercir l'activitat d'estÓtua humana a la Rambla

Per exercir l'activitat d'estàtua humana a La Rambla de Barcelona cal demanar una llicència.

Per concedir la llicència es farà un procés de selecció en el qual es valoraran les capacitats del sol·licitant: formació i experiència relacionada amb l'activitat i que es pugui acreditar documentalment.

El vestuari i el maquillatge utilitzats hauran de ser de fabricació pròpia i no s'admet l'ús de màscares ni de propostes de vestuari que atemptin contra la dignitat de les persones o que es considerin ofensives per als ciutadans. La proposta de vestuari que s'autoritzi serà la que haurà d'exhibir-se durant tota la vigència de l'autorització.

S'admetran fins a 3 propostes de vestuari i maquillatge, que es podran exhibir de forma alterna durant la vigència de l'autorització.

L'espai destinat a aquesta activitat és el tram de la Rambla de Santa Mònica a partir de la sortida del metro Drassanes fins al final.

Hi haurà un total de 12 punts autoritzats, senyalitzats amb una placa numerada.

S’estableixen dos tipus d’horaris repartits en dos torns:

Horari d’estiu (des de l’1 d’abril i fins al 31 d'octubre)

 • Torn de matí: de 9 a 16 hores
 • Torn de tarda: de 16 a 23 hores

Horari d’hivern (des de l’1 de novembre i fins el 31 de març)

 • Torn de matí: de 9 a 14 hores
 • Torn de tarda: de 14 a 19 hores

L’adscripció als torns d’horaris es fa en el moment de la presentació de la sol·licitud per al concurs, i és modificable quan s’hagi resolt.

L'espai ocupat per l'estàtua serà d'aproximadament 1 m2 cadascuna, i es podrà instal·lar al damunt d'una tarima d'aquesta mida i d'una alçada màxima de 0,40 metres. La tarima l'haurà d'aportar la persona acreditada com a estàtua humana i tot el muntatge no podrà superar els 3,00 metres.

Atenciˇ

Els punts podran ser anul·lats, ocasionalment i previ avís, per indicació de la Guàrdia Urbana per incompatibilitat amb d'altres activitats.

Les baixes s'hauran de comunicar per escrit al registre del districte de Ciutat Vella.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Presenteu la instÓncia, juntament amb la documentaciˇ en el registre de l'Oficina d'atenciˇ ciutadana de Ciutat Vella o en el de l'Oficina d'atenciˇ ciutadana de la plaša Sant Miquel.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Presenteu la instància de sol·licitud, juntament amb la documentació, al registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl. Sant Miquel per a la qual cosa serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

I desprÚs...

Es qualificaran, en el termini de cinc dies hàbils després de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, la documentació integrant del SOBRE 1.

Si s’observen defectes o omissions esmenables s’atorgarà un termini de tres dies hàbils per esmenar-los. La comunicació de la possibilitat d’esmena es pot fer per qualsevol mitjà admès per la normativa de procediment administratiu aplicable.

En el cas que no es procedeixi a l’esmena en el termini indicat es procedirà a l’exclusió del/de la participant del procés de selecció convocat.

Una vegada revisada la documentació administrativa i en un termini no superior a set dies hàbils, s’obriran els sobres en acte públic per valorar la documentació tècnica incorporada al SOBRE 2 d’acord amb els criteris de valoració aprovats a les bases.

Es valoraran les propostes de personatges presentats en directe, segons els criteris establerts i la valoració prèvia i complementària de la Memòria – Fitxa de dades dels personatges.

La valoració de les propostes es fa en observació directa i en acció, valorant la reacció vinculada al personatge davant del públic. Aquesta valoració es fa al carrer en un espai prèviament acordat, per tal que sigui el més aproximat a la realitat en l’exercici de l’activitat.

Es realitzarà una proposta d’adjudicació de les llicències d’ocupació de la via pública a les 24 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

Les persones que hagin superat la puntuació mínima però no obtinguin plaça immediata seran proposades per formar part d’una borsa.

Una vegada seleccionades les persones que han d’entrar a formar part de l’activitat d’estàtua humana es procedirà, prèvia petició, a concedir les llicències d’ocupació a la via pública corresponents.

Qui ho pot demanar?

Les persones que acreditin els següents criteris de valoració aprovats a les bases:

 • Criteris relacionats amb la creativitat: fins a 3 punts
 • Criteris relacionats amb la innovació: fins a 3 punts
 • Criteris relacionats amb l'arrelament: fins a 3 punts
 • Criteris relacionats amb la universalitat: fins a 3 punts
 • Criteris relacionats amb el llenguatge: fins a 3 punts
 • Criteris relacionats amb l’experiència a la via pública: fins a 6 punts
 • Criteris relacionats amb la reacció del públic: fins a 3 punts
Documentaciˇ

Les propostes s’han de presentar en paper en dos sobres (SOBRE 1 i SOBRE 2) tancats i signats sobre el tancament per la persona interessada o per qui la representi.

SOBRE 1 (documentació administrativa): 

A l’exterior del sobre s’ha d’indicar aquest títol: “Documentació administrativa per participar en el concurs públic d’assignació de places d’estàtua humana, o vivent, a la Rambla, tramitat pel Departament d’Espai Públic del Districte de Ciutat Vella”, amb les dades següents: Nom i cognoms, NIF/NIE o Passaport, adreça, telèfon, correu electrònic 

 • Instància amb les dades personals entrada per Registre.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
 • Fotografia mida carnet de la persona sol·licitant.
 • Currículum: s’hi ha de fer constar l’experiència relacionada amb l’activitat, en particular amb expressió de la participació en almenys tres (3) ocasions en muntatges teatrals, mostres o concursos específics d’estàtues.

Els mèrits exposats en el currículum s’han d’acreditar mitjançant l’aportació de la documentació oficial corresponent, si s’escau, traduïda al català o al castellà.

SOBRE 2 (documentació tècnica per a la valoració de criteris):

 • Una fotografia de cada proposta presentada, en format DIN A3, amb el vestuari i el maquillatge que s’exhibirà durant la vigència de l’autorització.
 • Memòria – Fitxa de dades dels personatges: cal completar l’Annex 2 d’aquestes bases amb l’objectiu d’identificar i descriure cadascun dels personatges presentats, explicar perquè s’han escollit i la relació que tenen amb el context actual, així com defensar com s’ajusta als criteris artístics que valora la Comissió de Valoració. També cal incloure l’explicació del procés de creació del personatge en relació al vestuari i maquillatge (màxim 500 caràcters).
On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2019-2021:

Publicació de l'aprovació inicial de les bases de la convocatòria: BOPB del 19 de març de 2018.

Publicació de l’estimació parcial de les al·legacions a l'aprovació inicial i aprovació definitiva de les bases de la convocatòria:  BOPB del 25 de febrer de 2019.

Publicació de la correcció d'error material a l'aprovació definitiva de les bases de la convocatòria: BOPB de l'1 de març de 2019.

Presentació de sol·licituds: del 4 al 22 de març de 2019, ambdós inclosos.

La vigència de llicència municipal d’estàtua humana, o vivent, és de tres anys a partir de la data d’adjudicació. Aquesta vigència es pot perllongar fins la resolució de la convocatòria del nou procés de selecció.

Preu

  La concessió de la llicència implica el pagament d'una taxa.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  06 / 03 / 2019