Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a grans generadors

Les persones obligades al pagament d'aquest preu públic hauran de comunicar la baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat o quan deixin d'utilitzar el servei públic de recollida de residus perquè contractin una empresa privada.

En el cas de voler contractar una empresa privada per a la gestió del servei, cal l’autorització prèvia de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. Per a més informació es pot consultar el tràmit: Autorització de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus per a la contractació d’un servei privat de gestió de residus.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana per presentar la sol·licitud mitjançant instància, amb la documentació necessària.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana, amb cita prèvia, amb la documentació necessària per fer el tràmit.

 

Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que es vulguin donar de baixa d'aquest preu públic i que siguin grans productors.

Pot fer el tràmit la persona titular del rebut del preu públic o la persona que la representi degudament autoritzada.

 

Documentació

Per baixa de l'activitat:

  • Instància sol·licitant la baixa del preu públic.
  • Imprès model 036 o 037 o 840 de l'Agència Estatal Tributària on consti la baixa de l'activitat econòmica.

Per haver contractat un gestor privat autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya:

  • No cal presentar documentació, ja que cal demanar prèviament l'Autorització de la Direcció de Serveis de Neteja.
On es pot fer?
Dates

S'ha de comunicar en el termini d'un mes des de la data en que es va produir el cessament de l'activitat.

Preu

    En el supòsit de baixa per cessament de l'activitat, les quotes es liquidaran segons els dies que s'hagi gaudit el servei, excloent-ne aquell en què s'hagi produït el cessament.

    Si la baixa es presenta fora de termini, la data que es tindrà en compte a efectes del càlcul de la quota serà la data de presentació de la sol·licitud de baixa.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  20 / 03 / 2019