Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premis del Consell Municipal d'Immigraciˇ de Barcelona, convocat˛ria 2018

El tràmit permet presentar candidatura als premis del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) que consisteixen en:

 • Un premi que té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració i l'assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social. La temàtica escollida per al 2018 és 'Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge'.
 • Una menció especial, instituïda al 2010, que té per objecte reconèixer públicament una entitat que sigui necessàriament membre del Consell Municipal d'Immigració i que durant l'any de publicació de les bases hagi destacat per la seva participació activa, col·laboració i contribució a l'entesa en el Consell.

Si voleu més informació podeu accedir al web del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament del premi.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.
  • Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte el grau d'adequació a l’objecte i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.
 • Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.
 • El premi ha de ser acceptat pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades a les bases generals.
 • L'import del premi es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona o entitat beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques, grups, associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació i amb activitat a la ciutat de Barcelona.

Han de complir els requisits següents:

 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, així com amb la Seguretat Social, l’Institut Municipal d’Hisenda i la resta d’administracions.
 • Cal haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • En el cas d’entitats, han d’estar legalment constituïdes i actives, inscrites en el registre públic corresponent.
 • En el cas de grups no formalitzats jurídicament, i integrats únicament per persones físiques, la persona que actuï com a representant del grup ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona.
Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats:

 • Instància específica.
 • Memòria explicativa del projecte o treball candidat al premi, amb les activitats i tasques executades o en procés màxim 10 fulls (o 5 fulls a doble cara) inclosa la portada i segons formulari (guió orientatiu).  
 • Documentació administrativa de l'entitat (llevat que ja consti en el Fitxer d'Entitats Ciutadanes o altre fitxer municipal i no hagi estat modificada): 
  • Fotocòpia del NIF de l'entitat.
  • Còpia compulsada de l'escriptura, document de constitució, modificació d'estatuts o acta fundacional de la persona jurídica i del representant legal.
On es pot fer?
Dates

Any 2018:

Preu

  La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal d'Immigració està fixada en 7.000 euros.

  La dotació econòmica de la Menció especial està fixada en 2.000 euros.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  14 / 05 / 2019