Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi del Consell Municipal d'Immigraciˇ

Premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona corresponent a l’any 2017, amb l’objectiu de reconèixer la feina realitzada  o els projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès,  en l’àmbit de la integració de les persones immigrades i de la cohesió social.  

A la convocatòria 2017 s’estableix que es premiarà a entitats o projectes que hagin treballat en l’objectiu establert  des d’una perspectiva de diversitat que afavoreixi la inclusió de les persones immigrades.

El premi s'atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en l'aplicació dels criteris següents:

 

A) Estratègies d’empoderament de les persones treballadores de la llar i les cures (fins un màxim de 15 punts):

 • Iniciatives que afavoreixin la seva participació social i ciutadana.
 • Iniciatives que facilitin el coneixement sobre els seus drets.
 • Iniciatives que ofereixen  formació professionalitzadora i contínua.

B) Estratègies d’incidència social i de visualització pel reconeixement del treball de la llar i les cures (fins un màxim de 15 punts):

 • Iniciatives que donen visibilitat al conjunt de les seves contribucions a l’economia i a la societat, tenint en compte qui les realitzen.
 • Iniciatives que incideixen en el teixit empresarial per afavorir unes relacions laborals equitatives i dignes 

C) Estratègies transformadores del marc econòmic i social del treball de la llar i de les cures (fins un màxim de 15 punts):

 • Iniciatives que impliquin i interpel·lin als diferents actors (institucions i ciutadania) en la transformació de les condicions de provisió de treball.
 • Iniciatives que proposen alternatives en la provisió del treball per superar les desigualtats d’orígen, des d’una perspectiva intercultural.
 • Iniciatives que plantegin alternatives en l’organització del treball, com a eix fonamental per a construir societats més igualitàries.

D) Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punt A, B i C i posin el focus en la perspectiva de gènere (fins un màxim de 5 punts)

E) Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punt A, B i C i D, com a iniciatives realitzades i presentades per entitats o grups de persones immigrades (fins un màxim de 5 punts).

 

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la solĚlicitud, juntament amb la documentaciˇ necessÓria al registre de les oficines d'atenciˇ ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
Qui ho pot demanar?

Persones físiques, grups, associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació i amb activitat a la ciutat de Barcelona.

Han de complir els requisits següents:

Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, així com amb la Seguretat Social , l’Institut Municipal d’Hisenda i la resta d’administracions

Cal haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona

En el cas d’entitats, han d’estar legalment constituïdes i actives, inscrites en el registre públic corresponent.

En el cas de grups, no formalitzats jurídicament, i integrats únicament per persones físiques, la persona que actuï com a representant del grup ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona

Documentaciˇ
 • Sol·licitud emplenada
 • Memòria explicativa del projecte o treball, amb les activitats i tasques executades: màxim 10 fulls (o 5 a doble cara) inclosa la portada.  
 • Documentació administrativa de l'entitat (llevat que ja consti en el Fitxer d'Entitats Ciutadanes o altre fitxer municipal i no hagi estat modificada): 
  • Fotocòpia del NIF de l'entitat.
  • Còpia compulsada de l'escriptura, document de constitució, modificació d'estatuts o acta fundacional de la persona jurídica i del representant legal.
On es pot fer?
Dates

Any 2017:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 19 de juny de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 20 de juny al 10 d'octubre, ambdós inclosos.
Preu

  La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal d'Immigració està fixada en 6.000 euros al millor projecte i una menció especial de 1.500 euros.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  28 / 07 / 2017