Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís d'ocupació de l'espai públic per bastides, grues o mudances

Per instal·lar a la via pública grues que poden elevar més de 15 tones de pes, estacionar els vehicles que transporten els materials per al muntatge o desmuntatge d'una bastida o per ocupar amb un vehicle part o la totalitat de la calçada o vorera d'un carrer en fer una mudança, s'ha de comptar amb un permís de la Guàrdia Urbana.

Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i tot, el tall d'un carrer, també caldrà demanar la intervenció d'agents de la Guàrdia Urbana.

Cal saber que:

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Prèviament és necessari que efectueu l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) i realitzeu el seu pagament.

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar la sol·licitud per internet.

Un cop presentada la sol·licitud per internet i fins que l'Ajuntament no hagi resolt la concessió o denegació del permís, podeu enviar els arxius corresponents a la documentació necessària per al tràmit, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud.

A més, podeu demanar que s'anul·li la sol·licitud presentada per internet (un cop concedit el permís o en termini de resolució), sempre que restin com a mínim 24 hores per a l'inici de l'ocupació. D'aquesta manera el tràmit quedarà sense cap efecte.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu iniciar aquest tràmit si disposeu de certificat digital. 

En cas que disposeu d'Identitat Digital Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (mobileID) de nivell acreditat o certificat també podeu iniciar el tràmit.

Consulteu la llista de certificats digitals admesos en aquest portal.

 1. Seleccioneu una opció

  • Sol·licitud del permís: per tramitar la sol·licitud del permís i adjuntar documentació.
  • Adjuntar documents: per enviar arxius de documentació justificativa, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud per internet.
  • Petició d'anul·lació: per demanar l'anul·lació d'una sol·licitud demanada per internet
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

  Si el permís requereix documentació justificativa, adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit i confirmeu les dades.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s’acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

I després...

Una vegada se us concedeixi el permís, el rebreu per correu electrònic. En cas contrari, rebreu la resolució corresponent.

El dia dels treballs haureu de tenir el permís en el lloc en què es realitzin les tasques, per si us el demanen.

A més, si s'ha fet necessària la intervenció d'agents de la Guàrdia Urbana, també rebreu per correu postal el document per fer el pagament de les taxes corresponents.

Qui ho pot demanar?

L'empresa encarregada de la realització dels treballs o la persona autoritzada.

Documentació

Recordeu que si el permís requereix documentació justificativa, ha d'estar preparada en arxius o fitxers per a adjuntar-la al formulari.

En tots els casos cal aportar:

 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública per a justificar l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.
 • Document amb les característiques tècniques dels vehicles que realitzaran els treballs i informació sobre els treballs a realitzar.
 • Plànol del lloc amb determinació de la zona d'ocupació.
 • En cas d'ocupació de voreres de característiques especials, s'ha d'aportar un informe tècnic realitzat per un arquitecte o tècnic qualificat conforme la vorera pot suportar el pes dels vehicles i dels materials utilitzats durant els treballs.

En el cas de mudances cal aportar la següent documentació:

 • Pòlissa d’assegurança per un import mínim de 300.000 euros, per tal de cobrir qualsevol desperfecte o danys que es puguin produir durant els treballs tant en els béns de titularitat pública, com sobre les persones o béns de titularitat privada.
 • Documentació del vehicle i de la maquinària elevadora. Aquesta documentació haurà d'estar al vehicle el dia de la mudança.

Per al muntatge de grues d'obra i per a l'estacionament de vehicles per al muntatge i/o desmuntatge de bastides:

 • Document o número d'expedient de la llicència d'obres del Districte municipal corresponent. 

Per a la instal·lació d'aparells d'aire condicionat:

 • Document o número d'expedient de la llicència d'autorització del Districte municipal corresponent (aparells entre 2.000 i 20.000 Kcal/h)
 • Document o número d'expedient del certificat AEC aprovat pel Districte municipal corresponent (aparells de més de 20.000 Kcal/h).
Dates

És necessari sol·licitar el permís amb una antelació mínima de 5 dies laborables (de dilluns a divendres).

Preu

  -Autoliquidació de taxa per tramitació de permís d’ocupació d’espai públic (Ordenança Fiscal núm. 3.1):

  Aquesta taxa, d’import 38,36 euros, és d’aplicació en el moment que una persona física o jurídica sol·licita el tràmit d’ocupació de la via pública.

  En cas d’anul·lació o denegació de la sol·licitud, l’import de l’autoliquidació pagada no serà retornat.

  -Taxa per ocupació de la via publica (Ordenança Fiscal núm. 3.10):

  S’aplicarà la fórmula de quota tributària que s’indica a l’article 7è de l’ordenança. El preu variarà segons la superfície ocupada, el temps d’ocupació i els coeficients correctors que s’apliquin.

  -Taxa per prestació de servei de Guàrdia Urbana (Ordenança Fiscal núm. 3.8):

  Aquesta taxa s’aplicarà únicament en el cas que la Guardia Urbana realitzi un servei:

  • Per servei, agent i hora diürna                                 45,39 euros
  • Per servei, agent i hora nocturna o festiva                50,90 euros
  • Per servei, caporal i hora diürna                               54,37 euros
  • Per servei, caporal i hora nocturna o festiva              59,73 euros
  • Per servei, sergents i hora diürna                             57,41 euros
  • Per servei, sergents i hora nocturna o festiva            62,26 euros
  • Per cada servei, motorista i hora diürna                    56,74 euros
  • Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva   62,09 euros
  • Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora              105,52 euros
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 05 / 2019