Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Confirmació de residència a Barcelona per a estrangers comunitaris o assimilats i per a estrangers amb targeta de residència permanent

Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, Estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquells que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com els ciutadans amb permís de residència permanent.

Cal fer la confirmació en els casos següents:

 • Quan no consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 2 anys.
 • La targeta de residència està caducada o el certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers està emès fa més de 5 anys.
 • Consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

En cas de no formalitzar la confirmació de residència, s'iniciarà expedient de baixa del padró d'habitants, segons les indicacions de l'Acord del Consell d'Empadronament de 27 de juny de 2008.

**RD 240/2007 la inscripció al Registre Central d'Estrangers és obligatòria.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu confirmar la vostra residència a Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

L'Ajuntament de Barcelona remet una carta a aquelles persones estrangeres comunitàries o assimilades, que han de confirmar la seva residència al Padró d'Habitants de Barcelona.

Per a efectuar la confirmació de residència és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita caldrà aportar la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar la seva confirmació i de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si estan empadronats al mateix domicili.

Les persones majors d'edat poden demanar la confirmació amb autorització expressa per:

 • Qualsevol altra persona major d'edat
 • Una unitat familiar diferent a la seva
 • La seva unitat familiar si no estan empadronats al mateix domicili.

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Documentació

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'ha d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

És aconsellable portar la carta de l'Ajuntament.

Persones majors d'edat:

 • Original i fotocòpia del document d'identificació personal (*)
 • Original i fotocòpia del certificat d’inscripció en el Registre d’estrangers, si en disposeu. 

Persones autoritzades

 • Autorització expressa, degudament signada original.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 Persones menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del document d'identificació personal del menor.
 • Original i fotocòpia del certificat d’inscripció en el Registre d’estrangers, si en disposeu.
 • Llibre de família o literal de naixement del menor.
 • Original i fotocòpia del document d'identificació personal del pare, mare o representant legal.
 • Sentència o resolució judicial atorgant la guàrdia i custòdia o la tutela, si és el cas.
 • Resolució del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, si és el cas.

(*) Document d'identificació personal:

 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport,  en vigor.
On es pot fer?
Dates

Recepció de la carta.

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018