Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat)

Sol·licitud i obtenció de l'autorització corresponent per a qualsevol tipus d'obra que calgui efectuar a la ciutat de Barcelona, incloses obres per instal·lacions de radiocomunicació.

Cal saber que el tipus d'expedient resultant, llicència d'obra major o comunicació d'obra menor (comunicats diferits i comunicat immediats), varia en funció de la ubicació i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

En el cas que l'obra a realitzar estigui sotmesa a règim d'assabentat, accediu al tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

 

'Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.'

Atenció

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o la ampliació d’una activitat d’hotel, hotel apartament, pensió, hostal, residència d’estudiants o alberg juvenil, heu de saber que aquests expedients d’obres estan afectats pel Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic, PEUAT (BOPB de 6 de març de 2017).

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats al Districte de Ciutat Vella, heu de saber que aquests expedients d’obres poden estar afectats per una suspensió de la tramitació de llicències i la presentació de comunicats (BOPB de 14 d’octubre de 2016).

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?
 • En cas de Comunicat immediat, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre telemàtic de l'Ajuntament, obtenir l’admissió de l’expedient i fer el pagament per Internet o presencialment a qualsevol de les entitats col·laboradores.
 • En cas de Comunicat immediat en zona de suspensió, Comunicat diferit, Comunicat diferit en zona de suspensió o Llicència d’obra major, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre telemàtic de l'Ajuntament i imprimir-ne el justificant.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 

 1. Empleneu el formulari.

  Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

 2. Feu el pagament de l'impost i de la taxa per internet.

  Si ho preferiu, podeu imprimir els documents i fer el pagament en persona en una entitat bancària

I després...

Segons el tipus d’expedient d’obres o d'instal·lacions de radiocomunicació, caldrà que continueu d'alguna de les maneres següents:

En cas de Comunicat immediat, podeu optar entre:

 • Fer el pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics per internet. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.
 • Fer el pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics a qualsevol de les entitats indicades en el revers del full d'autoliquidació. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Comunicat diferit:

 • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar la documentació i en funció de les conclusions emetrà:

-  Un avís d’ineficàcia si hi ha deficiències essencials que afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

-  L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si cap circumstància no afecta a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Comunicat immediat o diferit en zona de suspensió:

 • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar si la motivació de la suspensió, o d’altres circumstàncies, afecten a la sol·licitud i en funció de les conclusions emetrà:

- Un avís d’ineficàcia, si la suspensió o altres deficiències essencials afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

- L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si la suspensió o cap altra circumstància no afecten a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Llicència d'obres majors:

 • Un cop revisada la documentació, l’Ajuntament us enviarà per correu electrònic la resolució de l’expedient i, si escau, el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics.
 • Haureu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament.
 • Un cop efectuat el pagament l’Ajuntament us notificarà per correu postal l'admissió de la llicència d’obra major sol·licitada amb els terminis per iniciar i executar les obres.
Tingueu a mà
 • Número de referència de l'informe d'idoneïtat
 • És un codi que apareix a la part superior de l'informe i que té una estructura similar a CCC-AAAA-XXXXXXXXXXXX on: -CCC són dígits identificadors de l'entitat que ha emès l'informe (per exemple: ART, ARQ, etc.). -AAAA corresponen a l'any d'expedició de l'informe. -XXXXX identifiquen el número de l'informe d'idoneïtat. La seva longitud és variable en funció de l'entitat que l'emet.

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació
Dates

Terminis de sol·licitud dels expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació·:

En tots els casos, cal sol·licitar l'expedient d'obres abans d'iniciar-les.

En el cas d'obres que es facin en locals on es vol iniciar una nova activitat:

a) Si l'activitat requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el tingui concedit amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats.

El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si, fetes les obres, resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

Terminis per efectuar el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres:

 • La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió. Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i caldrà sol·licitar de nou l'expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Terminis de resolució de l’administració:

Cal saber que el termini s’entén com a temps imputable a l’administració (temps de tramitació) al qual s’afegirà el temps imputable a l’interessat (cas que hi hagi manca de documentació o deficiències de la mateixa) i els informes obligatoris d’altres departaments.

 • En el cas de la llicència d'obres majors:
  • Procediment general: 2 mesos
  • Amb informe preceptiu de bombers: 3 mesos
  • Amb informe preceptiu de patrimoni: 3 mesos
 • En el cas del comunicat diferit o comunicat diferit en zona de suspensió: 1 mes
 • En el cas del comunicat immediat en zona de suspensió: 1 mes

El silenci administratiu, en tots els casos, s’ha de demanar expressament mitjançant instància, excepte en el comunicat diferit.

Per silenci administratiu positiu mai es podran adquirir o generar facultats contràries a l’ordenament jurídic. Així mateix no confereix, en cap cas, facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Terminis d'inici i d'execució de la llicència d'obres majors:

La resolució de concessió de la llicència determina els terminis d'inici i d'execució de les obres, que seran establerts a proposta de la persona interessada, segons la naturalesa i la importància de l'obra per executar. El termini per a l'inici de les obres no serà superior a un any i el d'acabament no excedirà de tres, llevat casos excepcionals degudament justificats.

Quan la llicència no assenyali els terminis i en el cas de llicències atorgades per silenci, s'aplicaran els terminis esmentats d'un i tres anys.

Terminis d'inici i d'execució dels expedients d'obres menors:

 • En el cas de comunicat immediat o diferit: les obres han d'acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d'inici que consti en la sol·licitud del permís.
 • En el cas de l'assabentat: les obres han d'acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l'Ajuntament, que és la data de l'inici de les obres.
 • En el cas d'una autorització per a actuacions d'urgència: les obres han de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís.
 • En tots els casos l'expedient d'obres pot fixar uns altres terminis.
Preu

  Taxa de tramitació:

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 6,24 euros/m2 d'obra

  Si es tracta d'obres de rehabilitació o reforma, aquest mòdul es multiplicarà pel coeficient 0,7.

  En el cas de nova planta i ampliació el coeficient és 1.

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 4,96 euros/m2 d'obra, amb un mínim de 385 euros

  Si es tracta d'obres de nova planta, gran rehabilitació i increment de volum.

  Resta de llicències: 385 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 320,00 euros
  • Obres amb documentació tècnica: 227,28 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 51 euros
  • Obres amb documentació tècnica:43 euros

  A aquests imports cal afegir l'impost sobre construccions instal·lacions i obres: el 3,35% sobre el pressupost d'execució material de l'obra de llicències i comunicats. A l'import resultant s'hi podrà aplicar una bonificació, cas de tenir-ne dret.

  Assabentats d'obres menors i autorització per a obres d'actuació d'urgència:

  • Gratuït
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  31 / 07 / 2018