Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència, comunicat o actuació d'urgència)

Sol·licitud i obtenció de l'autorització corresponent per a qualsevol tipus d'obra que calgui efectuar a la ciutat de Barcelona, incloses obres per instal·lacions de radiocomunicació.

Cal saber que el tipus d'expedient resultant, assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació, llicència d'obra major, comunicació d'obra menor (comunicats diferits i comunicat immediats) o actuacions d'urgència, varia en funció de la ubicació i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

'Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.'

Atenció

-Si les obres que voleu realitzar són llicències d’obra nova i gran rehabilitació, o comunicats d’enderroc al Districte de Gràcia, heu de saber que aquests expedients d’obres poden estar afectats per una suspensió de la tramitació de llicències (BOPB de 14 de desembre de 2018).

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o la ampliació d’una activitat d’hotel, hotel apartament, pensió, hostal, residència d’estudiants o alberg juvenil, heu de saber que aquests expedients d’obres estan afectats pel Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic, PEUAT (BOPB de 6 de març de 2017).

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats al Districte de Ciutat Vella, heu de saber que aquests expedients d’obres poden estar afectats per una suspensió de la tramitació de llicències i la presentació de comunicats (BOPB de 14 d’octubre de 2016).

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?
 • En el cas d'Assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació o Actuació d'urgència, obtindreu l'admissió directament.
 • En cas de Comunicat immediat, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre telemàtic de l'Ajuntament, obtenir l’admissió de l’expedient i fer el pagament per Internet o presencialment a qualsevol de les entitats col·laboradores.
 • En cas de Comunicat immediat en zona de suspensió, Comunicat diferit, Comunicat diferit en zona de suspensió o Llicència d’obra, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre telemàtic de l'Ajuntament i imprimir-ne el justificant.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 

 1. Empleneu el formulari.

  Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

 2. Si l'actuació que voleu tramitar ho requereix, feu el pagament de l'impost i de la taxa per internet. Si ho preferiu, podeu imprimir els documents i fer el pagament en persona en una entitat bancària.

I després...

En cas d'Assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació o Actuació d'urgència:

 • Imprimiu o deseu el document resultant de la tramitació (arxiu PDF). L'endemà de la data en què heu obtingut el document d'admissió ja podeu començar els treballs.

En cas de Comunicat immediat, podeu optar entre:

 • Fer el pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics per internet. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.
 • Fer el pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics a qualsevol de les entitats indicades en el revers del full d'autoliquidació. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Comunicat diferit:

 • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar la documentació i en funció de les conclusions emetrà:

-  Un avís d’ineficàcia si hi ha deficiències essencials que afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

-  L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si cap circumstància no afecta a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Comunicat immediat o diferit en zona de suspensió:

 • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar si la motivació de la suspensió, o d’altres circumstàncies, afecten a la sol·licitud i en funció de les conclusions emetrà:

- Un avís d’ineficàcia, si la suspensió o altres deficiències essencials afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

- L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si la suspensió o cap altra circumstància no afecten a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de Llicència d'obres majors:

 • Un cop revisada la documentació, l’Ajuntament us enviarà per correu electrònic la resolució de l’expedient i, si escau, el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics.
 • Haureu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament.
 • Un cop efectuat el pagament l’Ajuntament us notificarà per correu postal l'admissió de la llicència d’obra major sol·licitada amb els terminis per iniciar i executar les obres.
Tingueu a mà
 • Número de referència de l'informe d'idoneïtat
 • És un codi que apareix a la part superior de l'informe i que té una estructura similar a CCC-AAAA-XXXXXXXXXXXX on: -CCC són dígits identificadors de l'entitat que ha emès l'informe (per exemple: ART, ARQ, etc.). -AAAA corresponen a l'any d'expedició de l'informe. -XXXXX identifiquen el número de l'informe d'idoneïtat. La seva longitud és variable en funció de l'entitat que l'emet.

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

En tot cas, la persona que faci la tramitació ha de ser la mateixa que va efectuar la consulta prèvia, ja que el número de consulta queda vinculat al seu document d'identificació personal.

Documentació
Dates

Terminis de sol·licitud dels expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació·:

En tots els casos, cal sol·licitar l'expedient d'obres abans d'iniciar-les.

En el cas d'obres que es facin en locals on es vol iniciar una nova activitat:

a) Si l'activitat requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el tingui concedit amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats.

El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si, fetes les obres, resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

Terminis per efectuar el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres:

 • La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió. Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i caldrà sol·licitar de nou l'expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Terminis de resolució de l’administració:

Cal saber que el termini s’entén com a temps imputable a l’administració (temps de tramitació) al qual s’afegirà el temps imputable a l’interessat (cas que hi hagi manca de documentació o deficiències de la mateixa) i els informes obligatoris d’altres departaments.

 • En el cas de la llicència d'obres majors:
  • Procediment general: 2 mesos
  • Amb informe preceptiu de bombers: 3 mesos
  • Amb informe preceptiu de patrimoni: 3 mesos
 • En el cas del comunicat diferit o comunicat diferit en zona de suspensió: 1 mes
 • En el cas del comunicat immediat en zona de suspensió: 1 mes

El silenci administratiu, en tots els casos, s’ha de demanar expressament mitjançant instància, excepte en el comunicat diferit.

Per silenci administratiu positiu mai es podran adquirir o generar facultats contràries a l’ordenament jurídic. Així mateix no confereix, en cap cas, facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Terminis d'inici i d'execució de la llicència d'obres majors:

La resolució de concessió de la llicència determina els terminis d'inici i d'execució de les obres, que seran establerts a proposta de la persona interessada, segons la naturalesa i la importància de l'obra per executar. El termini per a l'inici de les obres no serà superior a un any i el d'acabament no excedirà de tres, llevat casos excepcionals degudament justificats.

Quan la llicència no assenyali els terminis i en el cas de llicències atorgades per silenci, s'aplicaran els terminis esmentats d'un i tres anys.

Terminis d'inici i d'execució dels expedients d'obres menors:

 • En el cas de comunicat immediat o diferit: les obres han d'acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d'inici que consti en la sol·licitud del permís.
 • En el cas de l'assabentat: les obres han d'acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l'Ajuntament, que és la data de l'inici de les obres.
 • En el cas d'una autorització per a actuacions d'urgència: les obres han de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís.
 • En tots els casos l'expedient d'obres pot fixar uns altres terminis.
Preu

  Taxa de tramitació:

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 6,24 euros/m2 d'obra

  Si es tracta d'obres de rehabilitació o reforma, aquest mòdul es multiplicarà pel coeficient 0,7.

  En el cas de nova planta i ampliació el coeficient és 1.

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 4,96 euros/m2 d'obra, amb un mínim de 385 euros

  Si es tracta d'obres de nova planta, gran rehabilitació i increment de volum.

  Resta de llicències: 385 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 320,00 euros
  • Obres amb documentació tècnica: 227,28 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 51 euros
  • Obres amb documentació tècnica:43 euros

  A aquests imports cal afegir l'impost sobre construccions instal·lacions i obres: el 3,35% sobre el pressupost d'execució material de l'obra de llicències i comunicats. A l'import resultant s'hi podrà aplicar una bonificació, cas de tenir-ne dret.

  Assabentats d'obres menors i autorització per a obres d'actuació d'urgència:

  • Gratuït
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  15 / 04 / 2019