Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta d'AREA per comerciants

Les persones que tenen dret a aparcar a l'AREA amb tarifa preferencial i que són titulars d'un comerç a peu de carrer, l'activitat econòmica del qual estigui inclosa dins els epígrafs 611 a 665 de l'Impost d'Activitats Econòmiques, poden demanar la targeta de l'AREA de la zona on està ubicat el seu comerç.

Les persones que ja tenen targeta d'AREA de la seva zona d'empadronament poden sol·licitar bescanviar-la per una de la zona d'ubicació del seu comerç.

La targeta d'AREA per comerciant s'ha de solicitar cada any, no es renova d'ofici i només dóna dret a aparcar un vehicle.

 

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Com es fa el tràmit?

Podeu trucar al Telèfon d'Informació i Tramitació 010 on prendran nota de la vostra petició.

L'Ajuntament us enviarà un sobre amb les instruccions per poder formalitzar el tràmit, indicant els documents que s'han d'enviar.

Adjunteu la targeta original, en cas de no disposar de cap més vehicle que faci ús de la targeta d'AREA, amb la documentació sol·licitada i retorneu el sobre a l'Ajuntament.

 

 

I després...

L'Ajuntament comprovarà les dades i us farà arribar la targeta per correu postal al vostre domicili.

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de comerços situats a peu de carrer, en centres comercials, encara que no estiguin a peu de carrer o situats a un nivell inferior, però amb accés directe al carrer, que es trobin dins de les activitats compreses en els epígrafs 611 a 665 de l'Impost d'Activitats Económiques i que estiguin empadronats dins dels límits de l'Àrea Verda. Totes han d'acomplir algun d'aquests requisits:

  • Són titulars o conductors principals d'un vehicle amb l'adreça del permís de circulació a Barcelona ciutat.

  • Són conductors principals d'un vehicle a nom d'una empresa.

  • Són conductors principals d'un vehicle, a nom d'una persona o d'una empresa, en règim de lloguer, "lising" o "renting" durant més de 3 mesos.

En tots el casos el vehicle no pot superar les 9 places, els 6 metres de longitud i els 3.500 Kg de Pes Màxim Autoritzat (PMA).

Si un comerç pertany a diverses persones físiques, només podrà obtenir la targeta la primera persona titular que la demani. Si més endavant ho sol·licita una altra titular, haurà de retornar la primera targeta lliurada a l'altre titular.

Si el titular del comerç és una societat no podrà optar a la targeta. Si algú té més d'un negoci només podrà podrà optar a una targeta per un dels negocis.

Documentació

Si el tràmit es fa per telèfon cal aportar fotocòpies dels documents

Les persones que ja tenen targeta d'AREA de la seva zona d'empadronament i volen fer el bescanvi per la targeta de comerciant, han d'aportar la documentació que acredita la titularitat i l'activitat del comerç i retornar la targeta corresponent a la seva zona d'empadronament, en cas que la targeta no inclogui cap altre vehicle.

Per acreditar la titularitat i l'activitat del comerç caldrà aportar un dels següents documents:

  • Declaració censal presentada davant l'AEAT (models 036 o 037) per les activitats classificades a la secció 1a, divisió 6a, epígrafs dels gups 611 a 665 ambdós inclosos en l'impost sobre activitats econòmiques i últim rebut de l'impost.
  • Certificat d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'AEAT (models 840 o 845), exercint una activitat classificada entre els epígrafs dels grups 611 a 665 ambdós inclosos en l'impost sobre activitats econòmiques i últim rebut de l'impost.
  • Últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials assimilables als municipals referent a les activitats econòmiques compreses als epígrafs dels grups 611 a 665 ambdós inclosos

Per certificar que el comerç es troba a peu de carrer s'haurà de presentar una fotografia de l'entrada on es vegi el nom de l'establiment i el número del carrer.

Les persones que demanin la targeta d'AREA de comerciant, sense haver demanat mai la de resident, a més de la documentació que acrediti la titularitat i l'activitat del comerç, hauran de presentar ladocumentació del vehicle.

Aquesta documentació és la que s'indica en el tràmit  Targeta d'AREA: Sol·licituds i duplicats

On es pot fer?
Dates

La targeta d'AREA per comerciants només és vàlida de dilluns a divendres per la zona del comerç.

Si el comerç està situat en el centre de l'Eixample el dissabte caldrà abonar la tarifa com a no resident.

Si el comerç està situat en una zona exclusiva no es pot estacionar en cap de setmana o festiu.

El resident de zona exclusiva que disposi de targeta de comercial per una altra zona, no podrà estacionar mai a la seva zona de residència.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  02 / 04 / 2019