Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Habitatges amb serveis per a la gent gran

Habitatges de protecció oficial de lloguer destinats a persones grans, amb serveis adaptats a les necessitats d'aquestes persones pel que fa a mobilitat, accessibilitat, pagant un cànon adaptat als ingressos de cada usuari, i amb serveis de suport (sanitaris, alimentació, etc), que en un moment determinat poden necessitar en funció de la seva situació i autonomia personal.

Superfície d'uns 40 m2, consten d'un dormitori, una sala d'estar, una cuina i un bany adaptat. Tenen també, diferents espais comunitaris com sales polivalents, espais exteriors i/o solàriums.

 • Servei de consergeria.
 • Servei de suport social, mitjançant la figura d'un professional del treball social.
 • Servei de suport personal, mitjançant la figura d'un professional de treball familiar o auxiliar de geriatria.
 • Servei de neteja d'espais comuns i dels apartaments.
 • Servei de teleassistència.

A més:

 • Banys equipats amb una dutxa arran de paviment per facilitar-ne l'accés i evitar caigudes.
 • Llum d'emergència perquè el llogater es pugui orientar en cas de fallida del subministrament elèctric.
 • Alarma centralitzada al bany i al dormitori, que permet avisar en cas d'accident.
 • Cuines equipades amb plaques elèctriques.
 • Endolls situats a una alçada còmoda per evitar esforços innecessaris.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per poder accedir-hi, cal inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Barcelona, indicant l'opció corresponent, a través del telèfon d'informació i tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?
 • Persones a partir de 65 anys.
 • Unitats familiars o de convivència màximes de dos membres.
 • El preu de lloguer màxim dels habitatges serà el que es fixi en la qualificació definitiva. La renda inicial serà la que determini la normativa vigent i es podrà actualitzar anualment, en funció de les variacions de l'IPC (sistema d'Índex de preus de consum).
 • Ingressos familiars màxims: Caldrà acreditar que els ingressos familiars anuals màxims no superin els establerts en la normativa aplicable. Els ingressos de la unitat de convivència seran ponderats segons el nombre de vegades sobre l'IPREM que la tipologia tingui com a requisit per al seu accés, d'acord amb el que publica la Generalitat de Catalunya.
 • Ingressos familiars mínims: Els ingressos familiars mínims s'establiran en cadascuna de les convocatòries específiques.
 • Residir i estar empadronats a Barcelona: Cal residir i estar empadronat a Barcelona, de manera continuada, durant el termini que s'estableixi en cadascuna de les convocatòries específiques. La residència i l'empadronament hauran de ser immediatament anteriors a la data d'inici del termini de presentació de les sol·licituds. A més, els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o d'un país de la Unió Europea hauran d'acreditar que han estat en possessió del permís de residència durant el termini esmentat abans, i en les mateixes condicions especificades anteriorment, i que està vigent.
 • Els sol·licitants no podran ser titulars en ple domini de cap habitatge ni bé patrimonial, en els termes que especifica el Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.
  En cas de ser titulars d'un habitatge no accessible i que es tracti de la residència habitual i permanent del sol·licitant o el convivent (que hi consti empadronat), en el moment de formular la petició, s'haurà de formalitzar un document pel qual es compromet a oferir l'habitatge a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social (segons les condicions especificades al Decret 244/2005, de 8 de novembre, o la normativa que el substitueixi).
 • Els contractes de lloguer es regiran per la LAU (Llei d'arrendaments urbans) i per la normativa d'habitatges de protecció oficial, i es formalitzaran per un termini de cinc anys renovables, fins al termini màxim de durada del període previst en la qualificació definitiva, sempre que es mantinguin les condicions necessàries per accedir a un habitatge del mateix tipus.
On es pot fer?
Dates

Quan es fa una convocatòria d'adjudicació es publiquen al mateix temps les bases de la convocatòria i el llistat provisional de persones admeses per aquesta tipologia d'habitatge en base a la seva inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció de Barcelona.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  20 / 11 / 2018