Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Constitueix el preu públic, la prestació del servei de recollida i transport fins als centres de tractament per part dels serveis municipals, dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals (aquells que habitualment es generen en un habitatge).

L'obligació de pagar el preu públic neix amb la utilització del servei o l'inici de l'activitat, si no s'ha acreditat la recollida i gestió de residus per un gestor autoritzat i homologat.

Per rebre el servei de recollida de residus, totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica s'han de donar d'alta en el padró d'aquest preu públic i fer efectiva l'autoliquidació de l'any d'inici.

El tràmit permet realitzar l'autoliquidació del preu públic de recollida de residus a generadors mínims, petits, mitjans i importants.

Si es tracta d'un productor mínim, titular d'activitat professional caldrà que, prèviament, consulteu el tràmit 'Reducció del preu públic de recollida de residus per a productors mínims'.

Si es tracta d'un gran generador de residus haureu de demanar l'Enquesta de Generadors de Residus 

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar l'autoliquidació calculada del preu públic i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Càlcul de la quota

I després...

Imprimiu l’autoliquidació i porteu-la a una entitat bancària col·laboradora per fer el pagament.

Una vegada pagada l’autoliquidació, formareu part del cens anual d’aquest preu públic.

Qui ho pot demanar?

Pot fer el tràmit la persona titular de l'activitat generadora de residus o la persona que la representi degudament autoritzada.

Els profesionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques han de realitzar aquesta autoliquidació obligatòriament per mitjans telemàtics.

Són obligats al pagament d'aquest preu públic les persones fí­siques o jurí­diques, públiques o privades, titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals, que resultin beneficiades per la prestació del servei municipal, per haver-ne sol·licitat la prestació o per no haver acreditat la gestió per transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia davant l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autorizat/s per l'ARC.

A tal efecte, hauran de fer aquesta autoliquidació les persones titulars d'activitats que es consideren generadores mínimes, petites, mitjanes i importants amb un volum de residus inferior o igual als 900 litres/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes, o un volum inferior o igual a 900 litres / setmana de les fraccions paper /cartró, vidre, o envasos lleugers.

No estan subjectes al pagament del preu públic:

 • Els titulars d'activitats generadores de residus comercials que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliurin separadament a un transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia davant l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autorizat/s per l'ARC.
 • Els titulars d'activitats sense superfí­cie declarada.
 • Els titulars d'activitats generadores de residus industrials no assimilables a residus municipals.
Documentació

Per fer l'autoliquidació no cal aportar documentació.

 

Dates

S'haurà de practicar l'autoliquidació de la quota corresponent a la primera meritació en el termini del mes següent a la data d'inici de l'activitat o d'inici d'utilització del servei.

Un cop esgotat el termini, no podreu realitzar la tramitació telemàtica i haureu de demanar cita a l'Institut Muncipal d'Hisenda per tal que us puguin practicar l'autoliquidació.

 

Preu

  En el cas d'alta, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de dies que manquin per acabar l'any natural, comptats des de la data d'inici de l'activitat.

  El preu públic ve determinat per la superfí­cie del local, establiment o despatx, corregida pel coeficient de la tarifa de servei en funció del tipus d'activitat desenvolupada en el mateix i les fraccions residuals generades.

  Els locals on s'exerceixen conjuntament diverses activitats pagaran el preu corresponent a l'activitat que generi més fraccions residuals per la totalitat de la superfície declarada del local.

  La tarifa del preu públic està  gravada amb l'impost sobre el valor afegit (IVA) del tipus impositiu reduït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019