Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants

Les persones obligades al pagament d'aquest preu públic hauran de comunicar la baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat.

 

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu presentar la baixa del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials i imprimir un justificant. En el mateix tràmit podeu presentar les baixes de fins a cinc activitats.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. 

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest Portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i imprimiu el document justificant de la sol·licitud. 

I després...

 • Recordeu que les dades declarades en la sol·licitud i la documentació presentada resten subjectes a comprovació i/o verificació per part de l'administració tributària.
 • Posteriorment, si el rebut està pendent de pagament, l'Ajuntament enviarà la liquidació del tribut calculat fins la data de la baixa.
 • Si ja heu efectuat el pagament, haureu de realitzar el tràmit de Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament, adjuntant l'imprès justificant de la baixa i fotocòpia del rebut pagat.
Qui ho pot demanar?

Pot fer el tràmit la persona titular del preu públic o la persona que la representi, degudament autoritzada.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit haureu d'aportar la documentació següent:

 • Còpia del model 036 o 037 presentat davant l'Agència Tributària de l'Estat acreditatiu de la baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors o, en el seu cas, si sou obligat tributari de l'Impost sobre activitats econòmiques, còpia de la baixa corresponent (model 840).

 

Dates

S'ha de comunicar en el termini d'un mes des de la data en que es va produir el cessament de l'activitat.

Si presenta la baixa fora de termini, la data que es tindrà en compte a efectes del càlcul de la quota, serà la data de presentació de la sol·licitud de baixa del preu públic de recollida de residus.

Si es vol que es reconegui una data anterior, caldrà presentar una al·legació, segons el procediment que s'indica en el tràmit Al·legacions o recursos en relació a tributs o preus públics, adjuntant còpia del document presentat davant l'Agència Tributària de l'Estat que acrediti la baixa en el cens o en l'impost d'activitats econòmiques.

Preu

  En el supòsit de baixa per cessament de l'activitat, les quotes es liquidaran segons els dies que s'hagi gaudit el servei, excloent-ne aquell en què s'hagi produït el cessament de l'activitat.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019