Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per mal estat d'elements privats situats a l'espai públic

Denúncia per mal estat d'elements privats situats a l'espai públic.

a) Si es tracta d'una bastida:

El muntatge de la bastida garantirà el pas lliure de vianants de 0,90 m d'amplada i de 2,10 m d'alçada adaptat a persones amb mobilitat reduïda, que es mantindrà una il·luminació mínima de 10 lux. Les bastides s'han de senyalitzar i protegir mitjançant barres estables que han de ser detectades per persones amb disminució visual.

b) Si es tracta de rètols i instal·lacions publicitàries:

Els rètols identificadors a la planta baixa de les façanes hauran d'instal·lar-se segons indica l'article 52 de l'Ordenança d'Usos del Paisatge Urbà que indica:

  • Dins del buit arquitectònic: La part ocupada no ha d'excedir el 30% de la superfície del buit i s'ha de col·locar darrere dels elements arquitectònics o decoratius que emmarquin i defineixin el buit. En cas que aquests no existeixin, el rètol s'ha de col·locar endarrerit un mínim de 25 cm del pla de la façana.
  • Rètols identificadors sobre façana, en espais expressament destinats aquest fi, un únic rètol per local i que no excedeixi els 12 cm de gruix.
  • Rètols sobre el pla de façana: En aquest cas els requeriments i condicions són per zones indicades en l'annex de l'Ordenança. Rètols bandera: Són per activitats com hotels, aparcaments, caixers automàtics i farmàcies. Els requeriments de disseny estan reflectits en l'annex de l'Ordenança.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoquen els elements privats situats a l'espai públic.

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.

  • L'Ajuntament li donarà curs a la denúncia.

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per mal estat d'elements privats a l'espai públic.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties que provoquen el mal estat d'elements privats situats a l'espai públic.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019