Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per contenidors d'obres o sacs de runa la via pública

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades pels contenidors d'obres o sacs de runa.

Cal saber que els contenidors i sacs de runa han de ser els homologats per l'Ajuntament i a més han d'estar identificats amb:

  • Número d'identificació del contenidor.
  • Nom i telèfon o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el recipient.
  • Indicatiu degudament complimentat corresponent al pagament de la corresponent exacció municipal.

La instal·lació i retirada dels recipients de runa s'ha de realitzar de forma que no causin molèsties.

El contingut no excedirà el nivell més baix del limit superior del contenidor. L'incompliment ocasionarà, a més de la sanció corresponent, la retirada amb el cost de transports, buidat i dipòsit a càrrec del titular.

La permanència dels recipients a la via pública no excedirà de 24 hores.

Els contenidors metàl·lics es classifiquen en ordinaris i especials (superen els 5 m de capacitat). En els carrers normals, amb calçada i voreres pavimentades, només es permet la col·locació i utilització de contenidors ordinaris.

Ubicació:

Sempre que sigui possible a l'interior de la zona tancada d'obres. en cas contrari, si està permès l'aparcament, es situaran a les calçades i, en cas de no estar permès l'aparcament, es situaran a les voreres si és possible deixar una zona de lliure pas per als vianants d'1 m com a mínim.

Els recipients a la via pública seran retirats:

  • quan hagi caducat el termini per al qual s'ha atorgat la llicència d'ocupació de la via pública
  • quan hagi expirat el de la llicència d'obres quan estiguin ubicats a l'interior del tancament de l'obra

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denúnciar les molèsties que provoquen els contenidors i els sacs de runa

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

  • L'Ajuntament li donarà curs a la denúncia.

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin pertorbades per les molèsties provocades pels contenidors o sacs de runa a la via pública.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

La denúncia es pot presentar en qualsevol moment.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019