Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia d'activitats per incompliment del límit sonor

El tràmit permet denunciar les activitats per incompliment del límit sonor:

El funcionament d'activitats no ha de comportar l'increment dels nivells de soroll, tant exteriors com interiors i no poden sobrepassar els valors límit de Barcelona (OMA).

Les activitats potencialment emissores de soroll i/o vibracions incloses en els grups I, II i III de l'annex II.15 de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, han d'adjuntar a la sol·licitud de l'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura d'establiment, o a la comunicació i certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que li siguin objecte, contingudes a l'annex II.11 de la mateixa ordenança.

El tècnic redactor de l'estudi d'impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l'estudi són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d'immissió que indica l'OMA.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denúnciar les molèsties que provoca la convivència diària amb els veïns:

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.

  • L'Ajuntament li donarà curs a la seva denúncia.

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per les activitats que provoquen soroll o vibracions.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties que provoquen les activitats per l'incompliment del límit sonor. Tant si és per soroll com per vibracions.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019