Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Den˙ncia d'activitats per incompliment del lÝmit sonor

El tràmit permet denunciar les activitats per incompliment del límit sonor:

El funcionament d'activitats no ha de comportar l'increment dels nivells de soroll, tant exteriors com interiors i no poden sobrepassar els valors límit de Barcelona (OMA).

Les activitats potencialment emissores de soroll i/o vibracions incloses en els grups I, II i III de l'annex II.15 de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, han d'adjuntar a la sol·licitud de l'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura d'establiment, o a la comunicació i certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que li siguin objecte, contingudes a l'annex II.11 de la mateixa ordenança.

El tècnic redactor de l'estudi d'impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l'estudi són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d'immissió que indica l'OMA.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Per den˙nciar les molŔsties que provoca la convivŔncia diÓria amb els ve´ns:

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenciˇ al CiutadÓ.

  • L'Ajuntament li donarÓ curs a la seva den˙ncia.

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per les activitats que provoquen soroll o vibracions.

Documentaciˇ

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molŔsties que provoquen les activitats per l'incompliment del lÝmit sonor. Tant si Ús per soroll com per vibracions.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable