Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta acreditativa de la discapacitat

La targeta acreditativa de la discapacitat és una targeta plastificada que edita la Generalitat de Catalunya y permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el seu grau de discapacitat, a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què tinguin dret a l'àmbit de Catalunya.

És un document públic, personal i intransferible que cal acompanyar amb el DNI o NIE.

La targeta substitueix la resolució administrativa de grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d'organismes públics i privats, però cal tenir en compte que sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podrán sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement del grau de discapacitat.

Si us cal més informació accediu al web del departament de Treball, Afers socials i Família.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la targeta acreditativa de la discapacitat si se us ha reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb caràcter permanent o provisional, abans del 6 de març de 2012.

Si el reconeixement del grau de discapacitat s'ha efectuat amb posterioritat al 6 de març de 2012, no caldrà fer cap sol·licitud ja que se us expedirà la targeta d'ofici, sense que calgui presentar cap documentació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Únicament aquelles persones a qui se'ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, abans del 6 de març de 2012 hauran de presentar una sol·licitud, en model normalitzat, a qualsevol de les oficines de benestar social i família o presentar-la per internet, mitjançant el web del Departament de Benestar Social i Família, si es disposa de certificat digital.

El full de sol·licitud presencial es pot aconseguir a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Sociala i Família  i a les oficines de benestar social i família de la Generalitat.

I després...

Rebreu la targeta per correu ordinari, a l'adreça que hagueu fet constar a l'imprès de sol·licitud. La durada de tot el procés pot trigar aproximadament uns 3 mesos.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar la targeta acreditativa de la discapacitat totes aquelles persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33%, o que hi hagin traslladat el seu expedient, ja sigui amb caràcter permanent o provisional.

Cal tenir la residència habitual a Catalunya.

Documentació

Per a presentar la sol·licitud de la targeta no és necessari adjuntar documentació, però cal disposar de DNI o NIE per a poder ser titular de la targeta acreditativa de la discapacitat ja que la targeta ha d'anar acompanyada d'aquest document identificador. Així, en tots els casos, menors d'edat inclosos, cal que tinguin aquests documents vigents.

On es pot fer?
Dates

La targeta es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La validesa de la targeta acreditativa de la discapacitat pot ser de caràcter permanent o bé pot establir una data determinada de validesa d'acord amb la provisionalitat de la valoració del grau de discapacitat

Preu

    Gratuïta.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  20 / 09 / 2018