Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc

La instal·lació d'enllumenat nadalenc es fa, fonamentalment, per iniciativa de les associacions de veïns o comerciants, els quals contracten a una empresa instal·ladora el muntatge i la tramitació amb les companyies de subministrament de fluid elèctric.

Per fer aquesta instal·lació, cal demanar autorització municipal prèvia.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'autorització per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a una oficina d’atenció ciutadana per recollir una instància i els impresos específics. Si desitgeu evitar desplaçaments innecessaris us els podeu descarregar de l’apartat “Documentació“ d’aquest tràmit.

Empleneu els impresos i signeu-los. Un cop fet, presenteu la sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària a qualsevol oficina d’atenció ciutadana.

I després...

El tramitador us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.

Posteriorment, l’Ajuntament verificarà la documentació i emetrà l’autorització corresponent o bé l’avís necessari per a la correcta tramitació de l’expedient.

Qui ho pot demanar?

Tots els particulars i entitats o associacions ciutadanes, tant comercials com veïnals, culturals o d'altra naturalesa poden sol·licitar autorització per instal·lar l'enllumenat ornamental amb subjecció a les disposicions vigents.

Documentació

Per sol·licitar l’autorització d’enllumenat nadalenc caldrà aportar una instància normalitzada, degudament emplenada i signada, i adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del document identificatiu, NIF, NIE o Passaport, de la persona sol·licitant o de la persona representant.
  • Declaració responsable model DR-EN-001.
  • Document de Descripció de la instal·lació.
  • Document que acrediti que la empresa instal·ladora està homologada. Podeu consultar la relació d’empreses en aquest enllaç.
On es pot fer?
Dates

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament és de dos mesos. Passat aquest temps sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018