Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Títol de família monoparental

El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries, el qual permet gaudir d'una sèrie de beneficis i d'avantatges tant des de l'àmbit de les Administracions Públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol de les oficines d'acció ciutadana de la Generalitat, demanar la sol·licitud corresponent, que ha de ser emplenada i signada per la persona sol·licitant, i lliurar-la amb la resta de documentació. La sol·licitud també es pot aconseguir al web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

La sol·licitud es pot tramitar per internet al web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, si es disposa de certificat digital, excepte en els casos que hi hagi fills majors de 26 anys amb discapacitat.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud del títol.

S'expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un títol individual per a cadascuna de les persones que la composen, amb la finalitat de facilitar l'accés als beneficis i avantatges de la condició de família monoparental.

Els títols de família monoparental s'expedeixen i es trameten a la persona sol·licitant, juntament amb la resolució estimatòria, per correu certificat al seu domicili, sempre que es compleixin tots els requisits per tenir la condició de família monoparental i s'aporti tota la documentació acreditativa.

Qui ho pot demanar?

S'entén per família monoparental aquella família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Documentació

Per sol·licitar un nou títol cal presentar la següent documentació original (o fotocòpia compulsada):

  • Document identificador de la persona sol·licitant progenitora i dels fills majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

 Consulteu la documentació específica per a cada cas en el web de la Generalitat.

Renovació per acabament del termini de validesa:

  • Únicament s'haurà de presentar la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats.

Renovació per variació de les circumstàncies familiars o personals:

  • Caldrà aportar únicament la documentació general, corresponent a títol nou, que acrediti la variació de les circumstàncies i la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats.

 

On es pot fer?
Dates
  • Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
  • Termini de validesa: en general 4 anys, però depèn del motiu pel que s'hagi concedit el títol.
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 12 / 2018