Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Títol de família monoparental

El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries, el qual permet gaudir d'una sèrie de beneficis i d'avantatges tant des de l'àmbit de les Administracions Públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades,

El títol de família monoparental ofereix, entre d'altres, els següents avantatges:

 • Ajut directe a l'entrada per a l'adquisició d'un habitatge protegit
 • Ajut econòmic universal per a famílies monoparentals amb infants 0-6 anys.
 • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el Títol FM. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar monoparental.
 • Descompte de 6euros per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme.
 • Bonificació del 50% del preu públic de les llars d'infants públiques que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Subvenció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • Bonificacions en títols de transport.

Hi ha dues categories

 • Categoria especial: les famílies de dos o més fills/filles i les famílies quals o bé la persona progenitora o bé un fill/filla sigui persona discapacitada o estigui incapacitada per treballar.
 • Categoria general: les famílies que no es trobin en les situacions descrites a l'apartat anterior.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol de les oficines d'acció ciutadana de la Generalitat, demanar la sol·licitud corresponent, que ha de ser emplenada i signada per la persona sol·licitant, i lliurar-la amb la resta de documentació. La sol·licitud també es pot aconseguir al web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

La sol·licitud es pot tramitar per internet al web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, si es disposa de certificat digital, excepte en els casos que hi hagi fills majors de 26 anys amb discapacitat.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud del títol.

S'expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un títol individual per a cadascuna de les persones que la composen, amb la finalitat de facilitar l'accés als beneficis i avantatges de la condició de família monoparental.

Els títols de família monoparental s'expedeixen i es trameten a la persona sol·licitant, juntament amb la resolució estimatòria, per correu certificat al seu domicili, sempre que es compleixin tots els requisits per tenir la condició de família monoparental i s'aporti tota la documentació acreditativa..

Qui ho pot demanar?

S'entén per família monoparental aquella família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

En tot cas, es consideren famílies monoparentals les següents famílies:

 • Una persona progenitora, amb fills/filles a càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni forma una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparada, amb fills/filles que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Una persona progenitora que té la guarda dels fills/ filles i que no percep pensió pels aliments d'aquests/aquestes establerta judicialment o, percebent-la, és inferior a la meitat de l'Import de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit a abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb infants a càrrec quan l'altra persona progenitora està durant un any o més en situació de privació de llibertat, hospitalitzada o en d'altres situacions similars.

 

Documentació

Títol nou (la documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

a) Documentació general:

 • Document identificador de la persona sol·licitant progenitora i dels fills majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

b) Documentació específica:

 • Targeta de residència per a totes les persones membres de la unitat familiar quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en cas de persones residents comunitàries.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud, en el cas de fills/filles majors de 21 anys.
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/ divorci i el conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
 • Resolució judicial, o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de situació de violència.
 • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
 • Certificat de permanència en centre d'execució penal.
 • Certificat de permanència en centre hospitalari.

Renovació per acabament del termini de validesa:

 • Únicament s'haurà de presentar la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats a l'apartat Documentació específica.

Renovació per variació de les circumstàncies familiars o personals:

 • Caldrà aportar únicament la documentació general de l'apartat Documentació general, corresponent a títol nou, que acrediti la variació i la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats en l'apartat Documentació específica.

On es pot fer?
Dates
 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • Termini de validesa: en general 4 anys, però depèn del motiu pel que s'hagi concedit el títol.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  02 / 11 / 2018