Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'ajuda a domicili: atenció personal i neteja de la llar

El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei:

L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador. Inclou tasques de recolzament en la higiene i cura personal, suport en el control de l’alimentació i la medicació, mobilització de la persona. També pot incloure tasques d’acompanyament, d’ajuda en l’adquisició d’hàbits i altres complementàries.

La neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat. Només es prescriurà aquest servei com a complementari d’un servei d’atenció personal.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar el Servei d'Atenció Personal i Neteja de la Llar per a persones derivades des dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia al telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Cal anar al Centre de Serveis Socials que correspon per domicili, amb cita prèvia.

L'accés al servei es fa prèvia valoració dels professionals dels equips bàsics d'atenció social bàsica, que en cada cas tindran en compte el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.

Qui ho pot demanar?

a) Persones en situació de dependència reconeguda segons la llei 39/2006 per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD)

b) Persones en situació de dependència no reconeguda per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament cognitiu, que: 

 • Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.
 • Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.
 • No tenen recursos econòmics suficients per obtenir el suport que necessiten

c) Persones en situació de de risc o de vulnerabilitat  temporal, que requereix una actuació urgent o una intervenció temporal per evitar el deteriorament

d) Persones i/o famílies en situació de risc social per:

 • Manca de capacitat o hàbits per l'autocura i en la relació amb l'entorn.
 • Manca de capacitat o hàbits per l'organització de la llar, familiar i per l'atenció als membres de la família, especialment dels infants i la seva relació amb l'entorn.
Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport,...)

On es pot fer?

Preu

  La quota íntegra resulta dels següents imports per hora de servei:

  • Servei d'atenció personal    16,24 euros/hora
  • Servei de neteja de la llar   13,83 euros/hora

  La quota líquida (preu a pagar) es calcula en funció de la situació socioeconòmica de l'usuari/a. En aquest enllaç podeu consultar la fórmula amb la que es fa el càlcul i les reduccions aplicades.

Organisme responsable
Darrera actualització  24 / 10 / 2018