Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics

Consisteix a demanar que s'anul·li o es modifiqui un tribut municipal o preu públic, ja sigui en el període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).

Cal tenir en compte que la interposició de recurs d'alçada no suspèn l'execució de l'acte impugnat.

Atenció

Per presentar al·legacions o recursos contra notificacions, en període voluntari de pagament, sobre la taxa de gual o la taxa d'elements annexos, haureu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita sense certificat digital.

Per realitzar aquest tràmit amb certificat digital és necessari complir amb els següents requisits

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per Internet si el realitzeu a travès de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client. 

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal.

Qui ho pot demanar?

La persona titular del tribut o del preu públic.

Documentació

Per fer el tràmit es pot aportar fotocòpia dels documents que justifiquin la petició.

Al·legació o recurs contra una autoliquidació, liquidació o un avís de padró:

Error en la data d'alta o cessament:

-Resolució de l'Agència Estatal d'Administració Tributària on s'indiqui la data efectiva de l'alta o cessament.

Per acreditar baixes o variacions de qualsevol tipus:

- Document acreditatiu de baixa o modificació de dades, model 036 (en el cas de no obligats tributaris), presentat davant de de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

- Document acreditatiu de baixa o modificació de dades, model 840 ( en el cas de obligats tributaris ) presentat davant de de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

- O bé certificat de baixa o modificació emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Petició de beneficis fiscals:

Dates

Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals i altres ingressos de dret públic que siguin de competència municipal es pot interposar recurs d'alçada, davant l'alcalde, amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l'acte recorregut o al de finalització del període d'exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.

En el cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició es computa a partir de l'endemà de l'acabament del període voluntari de pagament.

La sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació només es pot demanar un cop presentada la corresponent autoliquidació i abans que l'Administració tributària municipal hagi practicat la liquidació definitiva, o en el seu defecte, abans que hagi prescrit el dret de l'administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent. L'Ajuntament disposa de sis mesos per confirmar l'autoliquidació o per procedir a la seva rectificació i passat aquest termini sense resolució expresa s'entendrà desestimada la petició i es podrà interposar recurs d'alçada.

Contra la resolució que rectifica o confirma una autoliquidació es podrà interposar recurs d'alçada davant l'alcalde, amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l'acte recorregut.

Un cop presentat el recurs d'alcada, l'Ajuntament disposa d'un mes per resoldre, a comptar del dia següent a la seva interposició. La notificació s'ha de realitzar en el termini dels 10 dies següents a la data de la resolució. El recurs es considerarà desestimat un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 01 / 2019