Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació Formació Professional de Grau Superior als centres docents sostinguts amb fons públics.

Preinscripció i matriculació als centres públics i privats concertats per als nivells postobligatoris de Formació Professional de grau superior.

Tots els centres finançats amb fons públics (de titularitat pública i privada concertada) es regeixen per la mateixa normativa de matriculació.

Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans del termini establert per la normativa, no té validesa.

Els centres han d'acceptar totes les sol·licituds, al marge del nombre de places de que disposin.

Els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i el seu cost. Els centres privats també han d'informar del règim de finançament amb fons públic, del import de les subvencions i dels ajuts que rebin de les administracions públiques per al sosteniment d'altres ensenyaments reglats.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per la complexitat d'aquestes preinscripcions es aconsellable adreçar-se al centre docent on es vol preinscriure, i on donaran tota la informació i l'imprès de sol·licitud.  

Convé fer constar més d'un centre (en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, es pugui optar a alguna de les altres sol·licitades.

Presenteu la sol·licitud al centre demanat en primer lloc, en el termini establert.

Consulteu les llistes definitives d'alumnes admesos. Les llistes es poden consultar al centre docent o a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació.

Formalitzeu la matrícula. Si no ho feu, es considera que renuncieu a la plaça.

Qui ho pot demanar?

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller, o equivalent a efectes acadèmics, o titulació superior. Així mateix, a partir de l'any en que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent.

En tot cas, és obligatori formular sol·licitud de preinscripció:

 • per accedir per primera vegada a un centre.
 • per accedir a un cicle formatiu de formació professional

Cal formalitzar la sol·licitud encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre.

Documentació

Original i fotocòpia del document d'identitat del alumne o alumna:

 • DNI en el cas de les persones de nacionalitat espanyola.
 • Passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea.
 • Permís de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si l'alumnat és menor d'edat.

L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.

Expedient acadèmic: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l'accés o de la qualificació de la prova d'accés. Si la qualificació de la prova no és numèrica es considera que és un 5.

En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s'ha fet amb un cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el 11 de juny de 2018.
 • Publicació llista de sol·licituds provisional: 27 de juny de 2018.
 • Termini de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018.
 • Sorteig número desempat: 6 de juliol de 2018.
 • Publicació llista de sol·licituds definitiva: 10 de juliol de 2018.
 • Publicació d'oferta final: 16 de juliol de 2018.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018.
 • Matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Preu

  No s'ha de fer cap aportació econòmica en concepte de preinscripció i matriculació.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018