Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció ensenyaments artístics: Arts Plàstiques i Disseny grau mitjà i superior

Preinscripció i matriculació als centres públics i privats concertats per als nivells postobligatoris: Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny.

Aquests ensenyaments comprenen:

 • Cicles de formació específica de grau mitjà
 • Cicles de formació específica de grau superior

La superació d'un cicle de formació específica de grau mitjà dóna dret a obtenir el títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny de l'especialitat corresponent d'una família professional.

La superació d'un cicle de formació específica de grau superior dóna dret a l'obtenció del títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny de l'especialitat corresponent d'una família professional.

Com tramitar

Presencialment
Qui ho pot demanar?

Per accedir als cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat/ada en educació secundària o equivalent i acreditar les aptituds per a cursar-los, mitjançant la superació d'una prova d'accés.

Les altres titulacions equivalents que donen accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà són:

 • Disposar de la titulació de tècnic/a auxiliar (FP-1) o de tècnic/a. 
 • Haver superat els dos primers cursos de BUP. 
 • Haver superat els tres cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.
 • Haver superat d'altres estudis equivalents.

Per accedir als cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir títol de batxiller, o equivalent, i acreditar les aptituds per a cursar-los mitjançant la superació d'una prova d'accés. 

Les altres titulacions equivalents que donen accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior són: 

 • Disposar de la titulació de tècnic/a especialista (FP-2) o de tècnic/a superior 
 • Disposar de la titulació de graduat/ada d'arts aplicades i oficis artístic 
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Haver superat d'altres estudis equivalents.                              
Documentació
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud i de l'alumne en cas que sigui major d'edat. 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a  la filiació, si l'alumnat és menor d'edat. L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.  
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) si la teniu. 
 • Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés, si és el cas, o de la qualificació de la prova d'accés.
 • En el cas d'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat cursats a l'estranger. 
Dates

Curs 2016/2017:

Grau Mitjà:

 • Preinscripció: del 18 al 25 de maig de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el 27 de maig de 2016.
 • Publicació llista de sol·licituds provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini de reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig número desempat: 15 de juny de 2016.
 • Publicació llista de sol·licituds definitiva: 17 de juny de 2016.
 • Publicació d'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol 2016.
 • Matriculació: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Grau Superior:

 • Preinscripció: del 26 de maig a l'1 de juny de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el 3 de juny de 2016.
 • Publicació llista de sol·licituds provisional: 10 de juny de 2016.
 • Termini de reclamacions: del 13 al 15 de juny de 2016.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny de 2016.
 • Sorteig número desempat: 21 de juny de 2016.
 • Publicació llista de sol·licituds definitiva: 23 de juny de 2016.
 • Publicació d'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llistes d'espera: 4 de juliol de 2016.
 • Matriculació: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable