Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació de Formació Professional de Grau Mitjà als centres sostinguts amb fons públics

La Formació Professional és un ensenyament no obligatori que s'organitza en diferents modalitats. Comprèn dos cicles: el grau mitjà i el grau superior.

El cicles de grau mitjà donen el títol de tècnic/a de grau mitjà.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos al centre docent per informar-vos dels detalls de la preinscripció dels estudis escollits i recolliu el full de sol·licitud.

Empleneu el full de sol·licitud. Recordeu que:

 • És important emplenar només una sol·licitud. En cas d'omplir-ne més, s'invalidaran els drets de prioritat que puguin correspondre. No es considera duplicitat si es presenten sol·licituds per ensenyaments diferents.
 • És recomanable que feu constar més d'un centre, per ordre de preferència.

Feu la preinscripció presentant el full de sol·licitud (original i còpia) i la documentació requerida dins dels terminis al centre demanat en primer lloc.

Consulteu el resultat de les llistes d'alumnes admesos i comprovar, si cal, el número pel sorteig.

Recordeu que quan en un determinat centre hi ha més sol·licituds d'admissió que disposició de places escolars, les places s'atorguen a partir de l'aplicació d'uns determinats barems.

En cas d'empat les sol·licituds s'ordenaran mitjançant un sorteig públic.

Consulteu les llistes definitives d'alumnes admesos. Les llistes es poden consultar al centre docent o a l'Oficina d'Informació Escolar.

Formalitzeu la matrícula. Si no ho feu, es considera que renuncieu a la plaça.

Qui ho pot demanar?

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent; per poder presentar-se a la prova cal haver fet els 17 anys o fer-los en l'any de realització de la prova.

Documentació

Si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l'alumne. En cas d'alumnat estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Documentació acadèmica:

 • Certificat de la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles formatius.
 • L'alumnat que ha completat l'ESO ha de presentar original i fotocòpia del certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa o original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic (si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica).

L'alumnat que encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió ha de presentar el certificat de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.

L'alumnat procedent d'estudis estrangers ha de presentar una resolució de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents a l'ESO cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5.

Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripcions: del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el 28 de maig de 2018.
 • Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 5 de juny de 2018.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 6 al 8 de juny del 2018.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018 a les 11 hores.
 • Publicació de les relacions baremades definitives: 18 de juny de 2018.
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions d'alumnat admès i llista d'espera: 3 de juliol de 2018.
 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 4 al 11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds per la segona fase d'admissió en el procés de preinscripció: 5 i 6 de setembre de 2018. 
 • Publicació de la llista d'admesos: 12 de setembre de 2018.
Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018