Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació Batxillerat als centres sostinguts amb fons públics.

El Batxillerat és un ensenyament no obligatori que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys y que s'organitza en tres modalitats: Arts, Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia.

En acabar aquests estudis, els alumnes que l'hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de batxiller i, aleshores, l'alumne/a té diverses opcions:

 • cursar cicles formatius professionals de grau superior,
 • cursar cicles formatius artístics de grau superior (amb la superació prèvia de la prova corresponent),
 • cursar estudis universitaris, sempre que superi les proves d'accés que fixen les universitats.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Aneu al centre docent per informar-vos dels detalls de la preinscripció dels estudis escollits i recolliu el full de sol·licitud.

Empleneu el full de sol·licitud. Recordeu que:

 • És important emplenar només una sol·licitud. En cas d'omplir-ne més, s'invalidaran els drets de prioritat que puguin correspondre. No es considera duplicitat si es presenten sol·licituds per ensenyaments diferents.
 • És recomanable que feu constar més d'un centre, per ordre de preferència.

Feu la preinscripció presentant el full de sol·licitud (original i còpia) i la documentació requerida dins dels terminis al centre demanat en primer lloc.

Consulteu el resultat de les llistes d'alumnes admesos i comprovar, si cal, el número pel sorteig.

Recordeu que quan en un determinat centre hi ha més sol·licituds d'admissió que disposició de places escolars, les places s'atorguen a partir de l'aplicació d'uns determinats barems.

Els criteris de fixació de barems de prioritat en el cas de Batxillerat són:

Criteris específics de prioritat:

 • Alumnes procedents d'altres centres i ensenyaments adscrits.
 • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o dansa, o alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment. 

Criteris generals de prioritat:

 • Tenir germanes o germans matriculats al centre o pares o tutors que hi treballen, en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Que el domicili de l'alumne estigui dins de l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Que el domicili laboral del pare, la mare o la tutoria estigui dins de l'àrea de d'influència del centre: 20 punts. En aquest cas no es valorarà la proximitat del domicili de l'alumne.
 • Que el domicili habitual estigui al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en l'àrea d'influència: 15 punts.
 • Que el domicili habitual estigui al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, encara que no estigui dins de l'àrea d'influència: 10 punts.
 • Ésser beneficiari de la Renda Mínima d'Inserció: 10 punts.
 • Discapacitat en l'alumne, pare, mare o germans: 10 punts.
 • L'expedient acadèmic: Es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementàris de prioritat:

 • Formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Que l'alumne pateixi una malaltia que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
 • Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/na de l'alumne han estat escolaritzats a ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

I després...

En cas d'empat les sol·licituds s'ordenaran mitjançant un sorteig públic.

Consulteu les llistes definitives d'alumnes admesos. Les llistes es poden consultar al centre docent o a l'Oficina d'Informació Escolar.

Formalitzeu la matrícula. Si no ho feu, es considera que renuncieu a la plaça.

Qui ho pot demanar?

Per accedir al primer curs de batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària.
 • Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual s'hagués accedit mitjançant una prova d'accés.
 • Tenir el títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s'hagués accedit mitjançant una prova d'accés.
 • Haver superat els estudis del primer cicle experimental (14-16) d'ensenyament secundari establerts en l'Ordre de 4-5-1987 (DOGC núm. 854).
 • Haver superat un mòdul professional de nivell 2.
 • Tenir el títol de tècnic auxiliar de formació professional de primer grau
 • Haver superat els tres cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics del pla de 1963.
 • Haver aprovat el segon curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents. S'hi inclouen els alumnes que, tot i haver cursat el tercer de BUP, no n'han superat totes les assignatures.
Documentació

En tots els casos:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pot fer la sol·licitud l'alumne si és major d'edat o el pare, mare o tutoria si és menor d'edat): DNI en el cas de les persones de nacionalitat espanyola, passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, permís de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si l'alumnat és menor d'edat. L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.

Si s'al·lega la proximitat del domicili de l'alumne al centre escolar, i al seu document d'identitat apareix un domicili diferent:

 • Volant de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI amb la nova adreça, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Volant de convivència i el document amb registre d'entrada de la comunicació del canvi de domicili a la Delegació de Govern, en el cas de les persones estrangeres.

Si s'al·lega la proximitat del domicili laboral al del centre escolar:

 • Fotocòpia del contracte laboral o un certificat de l'empresa. En el cas dels treballadors autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037). 

Si s'opta a la puntuació per renda familiar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció.

Si s'al·lega la discapacitat del alumne, pares, tutors o germans:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. El certificat haurà d'acreditar que la discapacitat és superior o igual al 33%.

Si s'al·lega la condició de família nombrosa o monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Si s'al·lega malaltia crònica del sistema digestiu, endocri o metabòlic

 • Informe d'un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges.
Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripcions: del 14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el dia 28 de maig de 2018.
 • Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 5 de juny de 2018.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 6 al 8 de juny de 2018.
 • Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions baremades definitives: 18 de juny de 2018.
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions d'alumnat admès i llista d'espera: 3 de juliol de 2018.
 • Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 4 a l'11 de juliol de 2018.
 • Període de matrícula extraordinària per a l'alumnat de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 04 / 2018