Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a escoles bressol

Preinscripció i matriculació d'infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques. Les escoles privades subvencionades no estan incloses en aquest procediment.

Cal saber que:

 • Per inscriure per primera vegada a una escola bressol a un infant, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.
 • No es pot preinscriure un infant fins que no hagi nascut.
 • Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.
 • Les escoles bressol han d'acceptar totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposin.
 • Tots els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i del seu cost.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

El tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu imprimir el full de sol·licitud de preinscripció.

I després...

Per saber què heu de fer a continuació, consulteu com es fa el tràmit  presencialment.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o tutor/a de l'alumne.

Documentació

En tots els casos, cal aportar aquesta documentació:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, en el cas de persones de nacionalitat espanyola; document d'identitat del país d'origen, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea;  targeta de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
 • Targeta Sanitària Individual(TIS) de l'alumne. Si no se'n disposa es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o tutors. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per adopció a Catalunya: la documentació relativa al procés d'adopció expedida pel Registre Civil o el jutjat o, la Resolució d'acolliment familiar preadoptiu emès per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Aquest document, pot ser vàlid com a volant de convivència en el cas que l'infant, per seguretat, no es pugui empadronar amb aquella família. El nen/a conviu amb la família.

Adopcions internacionals: Sentencia d'adopció, acte notarial o document que acrediti la guarda d'aquest menor amb la família (cada país té un document propi).

Acollida: Document expedit per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció que especifica la situació del o la menor que es troba en situació d'acolliment familiar. Aquest document és vàlid per acreditar que la família pot sol·licitar plaça escolar per aquell infant. No es pot aplicar barem de germans al centre

Tutoria: La tutela surt inscrita a la partida de naixement del menor. També es pot tenir sentència en ferm d'un jutge. Cal adreçar al ciutadà que no disposi de cap document o vulgui informació al centre de serveis socials que li correspongui segons residència.

Les dades d'identificació o filiació dels alumnes estrangers poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.

Documentació per al·legar criteris de prioritat:

1)  Tenir germans al centre o pares o tutors legals treballant-hi (40 punts): No cal justificació documental, el centre ho comprova d'ofici.

2)  Proximitat al domicili (Només puntua un dels dos conceptes següents):

 • Familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència):
  • Si es disposa de DNI: es pren l'adreça del DNI com adreça de proximitat al centre. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, s'acredita amb el volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Quan es faci la matriculació caldrà aportar el DNI renovat amb la nova adreça.
  • Ciutadans no comunitaris: es pren l'adreça de la targeta de residencia com adreça de proximitat. Si ha canviat d'adreça ha d'aportar volant municipal de convivència amb el menor i el resguard de la comunicació del canvi de domicili feta a la Delegació del Govern. Ciutadans comunitaris: certificat municipal de convivència amb el menor.
 • Proximitat al lloc de treball (20 punts): Fotocòpia del contracte laboral, o certificat de l'empresa. En el cas dels treballadors autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

3) Renda anual de la unitat familiar (10 punts):

 • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari de la renda mínima d'inserció.

4) Discapacitat de l'alumne, pare o germans (10 punts):

 • Certificat de disminució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la persona que al·legui aquesta condició.

També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

El certificat ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per el servei o inutilitat.

No és vàlid cap paper conforme s'està tramitant el certificat.

En el cas de presentar un certificat en una altra llengua, s'ha de presentar una traducció jurada.

Només s'acceptarà un certificat de discapacitat per sol·licitud.

Documentació per al·legar criteris complementaris:

1) Família nombrosa o monoparental (15 punts) un dels següents documents:

 • Carnet familiar de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Carnet individual de l'alumne de família nombrosa o monoparental vigent.
 • "Faig Constar" del departament on es tramita.

2) Malaltia crònica de l'alumne que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts):

 • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o Certificat Mèdic Oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges.
Dates

Curs 2016/2017:

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2016 (ambdós inclosos).

Les llistes es poden consultar presencialment a l'escola demanada en primera opció i a l'oficina d'atenció i registre del Consorci d'Educació de Barcelona. A més, les famílies que van indicar un telèfon mòbil on poder rebre sms, rebran un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig. També es pot consultar a l'adreça web www.barcelona.cat/escolesbressol.

Període de matrícula: del 13 al 17 de juny de 2016 (ambdós inclosos).

Cal saber que les sol·licituds de preinscripció presentades en el termini establert tenen prioritat sobre aquelles presentades fora de termini.

Preu

  Cada escola bressol té una quota, un funcionament i uns horaris diferents en funció de la seva titularitat: Ajuntament o Generalitat de Catalunya. És recomanable informar-se'n prèviament.

Organisme responsable
Tràmits relacionats