Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a escoles bressol

Preinscripció i matriculació d'infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques. Les escoles privades subvencionades no estan incloses en aquest procediment.

Cal saber que:

-Per inscriure per primera vegada a una escola bressol a un infant, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.

-No es pot preinscriure un infant fins que no hagi nascut.

-Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.

-Les escoles bressol han d'acceptar totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposin.

-Tots els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i del seu cost.

-Si en un centre hi ha més sol·licituds que places s'apliquen els següents barems:

Criteris Generals de prioritat:

 • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de la preinscripció: 40 punts
 • Quan el domicili familiar estigui dins l'àrea d'influència del centre (l'àrea d'influència correspon al districte municipal): 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts
 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills que tinguin al seu càrrec: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris Complementaris de prioritat:

 • Per formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a pateixi una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs: 10 punts.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

El tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu imprimir el full de sol·licitud de preinscripció.

I després...

Per saber què heu de fer a continuació, consulteu com es fa el tràmit  presencialment.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o tutor/a de l'alumne.

Documentació

En tots els casos, cal aportar aquesta documentació:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet): DNI, en el cas de persones de nacionalitat espanyola; Targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Si no es disposa de targeta de residència es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.
 • Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne. Si no se'n disposa es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o tutors. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per adopció a Catalunya: la documentació relativa al procés d'adopció expedida pel Registre Civil o el jutjat o, la Resolució d'acolliment familiar preadoptiu emès per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Aquest document, pot ser vàlid com a volant de convivència en el cas que l'infant, per seguretat, no es pugui empadronar amb aquella família. El nen/a conviu amb la família.

Adopcions internacionals: Sentencia d'adopció, acte notarial o document que acrediti la guarda d'aquest menor amb la família (cada país té un document propi).

Acollida: Document expedit per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció que especifica la situació del o la menor que es troba en situació d'acolliment familiar. Aquest document és vàlid per acreditar que la família pot sol·licitar plaça escolar per aquell infant. Es pot aplicar barem de germans al centre.

Tutoria: La tutela surt inscrita a la partida de naixement del menor. També es pot tenir sentència en ferm d'un jutge. Cal adreçar al ciutadà que no disposi de cap document o vulgui informació al centre de serveis socials que li correspongui segons residència.

Les dades d'identificació o filiació dels alumnes estrangers poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts si és el cas. La direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació per al·legar criteris de prioritat:

1)  Tenir germans al centre o pares o tutors legals treballant-hi (40 punts): No cal justificació documental, el centre ho comprova d'ofici.

2)  Proximitat al domicili (Només puntua un dels dos conceptes següents):

 • Familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència): 
  • Es pren l’adreça del document d’identitat de la persona sol·licitant (DNI en el cas de persones espanyoles, targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres), com adreça de proximitat al centre.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el document d’identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici, mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona, l’adreça d’empadronament de la unitat de convivència de l’alumne o alumna. Quan es formalitzi la matrícula, caldrà presentar el DNI amb la nova adreça.
 • Proximitat al lloc de treball (20 punts): Fotocòpia del contracte laboral, o certificat de l'empresa. En el cas dels treballadors autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, es pren l'adreça que consta a l'Agència Tributària i s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3) Renda anual de la unitat familiar (10 punts):

 • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

4) Discapacitat de l'alumne, pare o germans (10 punts):

 • En el cas que el certificat de discapacitat, de la persona que al·legui aquesta condició, hagi estat emès per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici aquesta dada.
 • En el cas que el certificat de discapacitat, de la persona que al·legui aquesta condició, hagi estat emès per organismes competents d'altres comunitats autònomes, cal aportar-lo.

Cal saber que no és vàlid per acreditar aquest criteri cap document conforme s'està tramitant el certificat.

En el cas de presentar un certificat en una altra llengua, s'ha de presentar una traducció jurada.

A efectes de baremació només es pot comptabilitzar un certificat de discapacitat per sol·licitud.

En tots els casos, la discapacitat ha de ser igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per el servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiària d'aquest tipus de pensió. 

Documentació per al·legar criteris complementaris:

1) Família nombrosa o monoparental (15 punts) un dels següents documents:

 • En el cas que el carnet de família nombrosa o monoparental hagi estat emès per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici aquesta dada.
 • En el cas que el carnet de família nombrosa o monoparental, hagi estat emès per organismes competents d'altres comunitats autònomes, cal aportar un dels següents documents:
  • Títol col·lectiu de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Carnet individual de l'alumne/a de família nombrosa o monoparental vigent.

Cal saber que no és vàlid per acreditar aquest criteri cap document conforme s'està tramitant el títol o carnet.

2) Malaltia crònica de l'alumne que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts):

 • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o Certificat Mèdic Oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta.
Dates

Curs 2017/2018:

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017 (ambdós inclosos).

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2017.

Termini de presentació de reclamacions: 24 de maig, 25 de maig i 26 de maig de 2017.

Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2017.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 30 de maig de 2017.

Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 9 de juny de 2017.

Període de matrícula: del 12 al 16 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Cal saber que les sol·licituds de preinscripció presentades en el termini establert tenen prioritat sobre aquelles presentades fora de termini.

Preu

  Els preus públics per escolaritat i/o alimentació a les escoles bressol municipals es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne, d'acord amb els llindars de renda establerts.

  Cal saber que, es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada.

  Podeu accedir al simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2017-2018, que té com a objectiu orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les diferents variables, abans de la formalització de la matrícula.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  14 / 07 / 2017