Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripciˇ i matriculaciˇ segon cicle infantil, primÓria i secundÓria obligat˛ria als centres docents sostinguts amb fons p˙blics.

Preinscripció i matriculació d'alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per a aquests nivells educatius:

 • Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5)
 • Educació primària (de 1er a 6è)
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO) (de 1er a 4rt)

Cal presentar sempre la sol·licitud de preinscripció per accedir per primera vegada a un centre educatiu sufragat amb fons públics, si es vol canviar de centre i, encara que s'estigui ja escolaritzat en un centre, per accedir al nivell de P3.

Condicions d'edat per a la matrícula:

 • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any 2019 compleixin els 3 anys.
 • Es pot matricular al primer curs d'educació primària l'alumnat que compleixi 6 anys durant l'any 2019 i el d'edat diferent al qual correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeix del darrer curs d'educació infantil.
 • Es pot matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria l'alumnat que compleixi 12 anys durant l'any 2019 i el d'edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Cal saber que:

 • Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.
 • Els centres docents han d'acceptar totes les sol·licituds de preinscripció, independentment del nombre de places de què disposin.
 • Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada concertada.
 • No s'ha de fer cap aportació econòmica en concepte de preinscripció i matrícula.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula accediu al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Recolliu el full de sol·licitud als centres docents, a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona o a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

Empleneu i presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació, al centre docent demanat en primer lloc (excepte els centres de nova creació) o a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que:

 • Només es pot emplenar una sol·licitud.
 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.
 • És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne (IDALU) en cas que hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

I desprÚs...

El centre de primera opció és el responsable de baremar les sol·licituds i de tenir cura de tota la documentació presentada. Per ordenar les sol·licituds d'admissió quan en un determinat centre hi han més sol·licituds que places disponibles, s'apliquen en primer lloc el criteris específics de prioritat en aquells ensenyaments en els quals correspongui fer-ho i seguidament o inicialment, quan no es dóna aquesta circumstància, s'ordenen pels criteris generals de prioritat i en cas d'empat pels criteris complementaris, d'acord amb el barem.

Criteris generals de prioritat:

 • Si l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin: 40 punts. Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment. Només a efectes d’aplicació d’aquest criteri, té consideració de centre únic (art.10.1 del Decret 75/2007) una escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut.
 • Si el domicili habitual està a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
 • Si a instància del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
 • Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Quan s'acrediti discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pares o germans: 10 punts.

Criteris complementaris:

 • Si l'alumne/a forma part d'una família nombrosa o una família monoparental: 15 punts.

Consulteu les llistes d'alumnes admesos al centre demanat en primer lloc o a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació.

Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es considera que renuncia a la plaça.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne/a de 3 a 16 anys.

La sol·licitud ha d'estar signada per una sola persona (pare, mare, tutor/a) que ha de ser la mateixa persona que presenta la documentació identificativa. La sol·licitud la pot presentar una altra persona sempre que aporti original i fotocòpia de tota la documentació necessària pel tràmit.

Documentaciˇ

En tots els casos, cal aportar aquesta documentació:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, en el cas de persones de nacionalitat espanyola (també el de l'alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys), Passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea i Targeta de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o la tutoria.

Les dades d'identificació o filiació dels alumnes estrangers poden acreditar-se amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.

En els casos següents, cal afegir aquesta documentació:

Si es vol al·legar l'existència de germans al centre (quan el germà/na està matriculat/da en un centre adscrit):

 • Certificat emès pel centre adscrit on està matriculat/da el germà/na.

Si es vol al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar, i al document d'identitat apareix un domicili diferent:

 • Volant de convivència, on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona sol·licitant, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Volant de convivència, on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona sol·licitant, i el document amb registre d'entrada de la comunicació del canvi de domicili a la Delegació de Govern, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries.
 • Volant de convivència, on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona sol·licitant, i document identificatiu del seu país en el cas de persones de països comunitaris.

Si es vol al·legar la proximitat del domicili laboral al del centre escolar:

 • Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.
 • En el cas dels treballadors autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, el document d'alta d'autònoms.

 Si la persona sol·licitant vol al·legar la seva condició de família nombrosa o monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Si la persona sol·licitant vol optar a la puntuació per renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Si la persona sol·licitant vol al·legar la condició de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutors o germans:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
On es pot fer?
Dates

Curs 2019/2020:

 • Preinscripció: del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem global obtingut i el número aleatori assignat: Divendres 26 d’abril.

Les llistes es poden consultar presencialment a l'escola i per internet al web del Departament d'Educació de la Generalitat i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. S'han de consultar per comprovar si les dades són correctes i per conèixer el número aleatori pel sorteig.

 • Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds davant de la direcció del centre: De dilluns 29 d’abril a divendres 3 de maig.
 • Publicació de les llistes baremades un cop resoltes les reclamacions: Dimecres 8 de maig.
 • Sorteig públic per resoldre situacions d'empat: Dijous 9 de maig a les 11 hores.
 • Publicació de les llistes baremades definitives: Dimarts 14 de maig.
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): De dijous 30 de maig a dilluns 3 de juny.
 • Publicació de l'oferta final: Dimarts 11 de juny.
 • Publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: Dimecres 12 de juny.

Períodes de matrícula:

 • Matriculació alumnat per 2n cicle infantil, primària i 1r curs de l'ESO: de dijous 20 a dimecres 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Matriculació alumnat per 2n, 3r i 4t de l'ESO: de dijous 27 de juny a dimecres 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre: Dimarts 1 d’octubre.

Cal saber que:

 • La matrícula dels alumnes d'ESO està condicionada a la superació del curs actual.
 • Les sol·licituds de preinscripció presentades en el termini establert tenen prioritat sobre aquelles presentades fora de termini.
 • Si un centre escolar disposa de vacants ha d'admetre sense més tràmit l'alumne interessat, malgrat que la sol·licitud es presenti fora de termini.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019