Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció ensenyaments artístics superiors: art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals

Preinscripció i matriculació als ensenyaments artístics superiors de disseny, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals.

Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos.

Les especialitats que es poden cursar són:

 • Art dramàtic:
  • Interpretació
  • Escenografia
  • Direcció d'escena i dramatúrgia
 • Música:
  • Interpretació
  • Composició
  • Direcció
  • Musicologia
  • Pedagogia
  • Sonologia
  • Producció i gestió
 • Dansa:
  • Pedagogia de la dansa
  • Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa
 • Disseny:
  • Disseny gràfic
  • Disseny d'interiors
  • Disseny de producte
  • Disseny de moda
 • Conservació i restauració de béns:
  • Béns arqueològics
  • Escultura
  • Pintura
  • Document gràfic

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 • Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a aquests ensenyaments en un centre, es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s'inicia l'any en què es fa la prova.
 • En la sol·licitud s’ha de fer constar el centre al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d'accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a què es vol accedir per ordre de preferència.
 • Les persones que tenen accés directe també han de presentar la sol·licitud d'inscripció a les proves a efectes de sol·licitud de preinscripció a aquests ensenyaments.
 • Cal presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació escaient, al centre on es fa la prova i es demana accés en els terminis establerts.

La preinscripció a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) es fa de forma telemàtica per mitjà del seu web.

I després...

Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho es considera que renuncieu a la plaça.

Qui ho pot demanar?
 • Per accedir a aquests ensenyaments  cal tenir el títol de batxiller o ensenyaments equivalents i superar una prova específica d'accés.
 • Les persones majors de 18 anys que no compleixen els requisits acadèmics esmentats podran accedir-hi mitjançant la superació, a més, d'una altra prova en la qual s'ha d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.
 • Pot accedir directament als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o de disseny sense haver de fer la prova d'accés qui tingui un títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.
Documentació

Documentació identificativa si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport de l’alumne. En cas d’estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació identificativa si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acadèmica:

 • Certificat acadèmic de la qualificació de la prova d'accés o certificat acadèmic de la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés).
 • Si cal, certificat acadèmic de la qualificació de la prova específica.

L'alumnat procedent d'estudis estrangers ha de presentar una resolució de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat que han estat cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5.

Dates

Curs 2017/2018:

Cada centre publicará en el seu taulell d'anuncis i pàgina web, el calendari d'actuacions no més tard del dia 29 de març de 2017.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 03 / 2017