Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció ensenyaments artístics superiors: art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals

Preinscripció i matriculació als ensenyaments artístics superiors de disseny, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals.

Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos.

Les especialitats que es poden cursar són:

 • Art dramàtic:
  • Interpretació
  • Escenografia
  • Direcció d'escena i dramatúrgia
 • Música:
  • Interpretació
  • Composició
  • Direcció
  • Musicologia
  • Pedagogia
  • Sonologia
  • Producció i gestió
 • Dansa:
  • Pedagogia de la dansa
  • Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa
 • Disseny:
  • Disseny gràfic
  • Disseny d'interiors
  • Disseny de producte
  • Disseny de moda
 • Conservació i restauració de béns:
  • Béns arqueològics
  • Escultura
  • Pintura
  • Document gràfic

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 • Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a aquests ensenyaments en un centre, es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s'inicia l'any en què es fa la prova.
 • En la sol·licitud s’ha de fer constar el centre al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d'accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a què es vol accedir per ordre de preferència.
 • Les persones que tenen accés directe també han de presentar la sol·licitud d'inscripció a les proves a efectes de sol·licitud de preinscripció a aquests ensenyaments.
 • Cal presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació escaient, al centre on es fa la prova i es demana accés en els terminis establerts.

La preinscripció a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) es fa de forma telemàtica per mitjà del seu web.

I després...

Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho es considera que renuncieu a la plaça.

Qui ho pot demanar?
 • Per accedir a aquests ensenyaments  cal tenir el títol de batxiller o ensenyaments equivalents i superar una prova específica d'accés.
 • Les persones majors de 18 anys que no compleixen els requisits acadèmics esmentats podran accedir-hi mitjançant la superació, a més, d'una altra prova en la qual s'ha d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.
 • Pot accedir directament als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o de disseny sense haver de fer la prova d'accés qui tingui un títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.
Documentació

Documentació identificativa si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport de l’alumne. En cas d’estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació identificativa si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acadèmica:

 • Certificat acadèmic de la qualificació de la prova d'accés o certificat acadèmic de la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés).
 • Si cal, certificat acadèmic de la qualificació de la prova específica.

L'alumnat procedent d'estudis estrangers ha de presentar una resolució de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat que han estat cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5.

Dates

Curs 2018/2019:

Cada centre publicará en el seu taulell d'anuncis i pàgina web, el calendari d'actuacions no més tard del dia 9 d'abril de 2018.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018