Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Modificació de dades d'inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció de Barcelona

Les persones inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona hauran de comunicar al Registre qualsevol modificació de les dades presentades.

L'incompliment del deure de comunicar la modificació de dades podrà donar lloc, si és el cas, a la cancel·lació de la inscripció de la persona o unitat de convivència, amb el tràmit previ d'audiència preceptiu de quinze dies per al·legar i presentar els documents i justificants que cregui escaients.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu modificar les dades de la vostra inscripció introduint el vostre Codi de Sol·licitud i la contrasenya directament a la pàgina del Consorci de l'Habitatge.

Podreu emplenar i imprimir el formulari de sol·licitud de modificació de dades o demanar que us enviïn per correu postal la sol·licitud emplenada al vostre domicili.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

.

  1. Empleneu el formulari de modificació de dades només amb aquelles dades que desitgeu canviar o esmenar i confirmeu les dades.                    

I després...

Escolliu una opció:

  • Sol·liciteu que us enviïn al vostre domicili la sol·licitud de modificació de dades ja emplenada juntament amb un sobre de retorn.
  • Imprimiu i signeu la sol·licitud de modificació de dades, adjunteu la documentació requerida. Podeu enviar-la per correu a l'adreça de correus a la Direcció d'Atenció al Ciutadà o si preferiu portar-la presencialmenet a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona.
No oblideu que la sol·licitud de modificació ha d'anar signada tant pel sol·licitant com per tots els membres de la unitat de convivència majors de d'edat i adjunteu la documentació que justifica la modificació.
Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones que amb posterioritat a la notificació de resolució d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial, hagin variat alguna de les dades d'inscripció en el Registre, sigui de la persona sol·licitant o d'algun membre de la unitat de convivència.

Documentació

La documentació a presentar serà aquella que justifiqui la modificació de dades.

Dates

A partir del moment que es produeixi una variació de les dades que consten en la inscripció del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2019