Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

El Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Barcelona, és un registre únic al que s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona i té com a finalitat:

 • Facilitar i agilitar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència de tots els processos.
 • Informar de la demanda real d'habitatges protegits de Barcelona.

El Registre és un instrument legal per aconseguir un eficient ús dels recursos públics i una adequada gestió del parc d'habitatges amb protecció oficial en el municipi de Barcelona mitjançant un control públic eficaç en l'adjudicació i la transmissió.

Els habitatges poden ser de diferents tipus en funció de quina sigui la seva qualificació definitiva:

Tots els habitatges primerament són adjudicats pel Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Barcelona, mitjançant els procediments d'adjudicació, tant per sorteig com per baremació.

D'acord amb el que estableix el reglament del Registre, un cop finalitzat el procediment d'adjudicació, i esgotats tant els llistats d'afavorits com els de reserva, els habitatges que queden vacants (és a dir, que no hagin estat adjudicats) passen al promotor que fa la comercialització directament sempre que les persones que ho sol·licitin constin inscrites al Registre. Aquelles persones interessades en aquests habitatges han d'adreçar-se al promotor que correspongui a cada promoció:

Atenció

Els sol·licitants que tenen la condició de persona emigrada retornada han de tramitar la inscripció en el Registre de manera presencial a les Oficines de l'Habitatge, prèvia petició de cita. Podeu sol·licitar cita per internet accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona o a través del Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Empleneu les dades del formulari per a la inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.

Una vegada confirmada la sol·licitud, hi ha dues possibilitats:

 • Sol·licitar que s'enviï al domicili, si seleccioneu l'opció que es mostra al web: s'envia al domicili d'empadronament, juntament amb un sobre especial per retornar la sol·licitud signada i la documentació exigida. El sobre no necessita segell.

  També qualsevol persona podrá lliurar el sobre a una oficina de l'habitatge de Barcelona, per a la qual cosa no cal cita prèvia.

 

 • Imprimir-la i lliurar-la presencialment: Signada i acompanyada amb la documentació necessària, qualsevol persona pot lliurar-la a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona. No és necessària cita prèvia.

Per a ambdós casos, el sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència majors d'edat o menors emancipats heu de signar el formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació exigida, marcada amb una X a l'apartat documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

Només s'admet una sol·licitud per persona o per unitat de convivència.

Els sol·licitants, independentment que es tracti d'una sol·licitud individual o d'una unitat de convivència, podeu optar a les diferents tipologies existents d'habitatge amb protecció oficial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

Obtindreu un codi de sol·licitud i una contrasenya que us permet accedir a la vostra sol·licitud i comprovar l'estat de tramitació i fer el seguiment.

I després...

Imprimiu el full de sol·licitud o demaneu que us l'enviem al vostre domicili.

 • El Consorci de l'Habitatge emetrà, en el termini màxim de 3 mesos, comptadors de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, una resolució expressa sobre la inscripció al Registre i de la tipologia o tipologies d'habitatge amb protecció oficial per les quals s'hagi optat o sobre la denegació.
 • Si examinada la sol·licitud d'inscripció existeixen defectes, es requerirà al sol·licitat perquè en un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la notificació, procedeixin a la seva subsanació amb l'advertiment de tenir-lo per desistit de la sol·licitud si no subsana en el termini esmentat.
Tingueu a mà
 • Ingressos anuals del sol·licitant i de la resta de persones de la unitat de convivència
 • Dades d'identificació del sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència
 • Nom i cognoms, NIF/NIE, data de naixement i parentiu.

 • En cas de tenir una propietat, dades de l'habitatge, local o finca
 • Tipus de propietat, quota de participació, superfície, municipi i valor cadastral.

Qui ho pot demanar?

La persona o les persones que compleixen els requisits que estableix la normativa per accedir a aquest tipus d'habitatges.

La inscripció es pot fer de forma individual o per part de més d'una persona, si formen una unitat de convivència formada per totes les persones que convisquin a l'habitatge que es demana o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, el qual exercirà de representant de la resta de persones. Una persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer en més d'una sol·licitud d'inscripció.

Els requisits específics són:

 • Ser major d'edat o menor legalment emancipat.
 • Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona. En el cas d'unitats de convivència, només el sol·licitant ha de complir amb aquest requisit. Aquest requisit no s'exigeix a les persones emigrades que siguin originàries de Barcelona o que hi hagin residit en els dos anys immediatament anteriors a la sortida del país, si acrediten tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada.
 • En cas de sol·licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d'un país de la Unió Europea han d'acreditar estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció. La residència ha de tenir caràcter permanent per poder optar a un habitatge amb protecció oficial en règim de propietat o dret de superfície. Aquest requisit també l'han de complir tots els membres de la unitat de convivència.
 • La persona o la unitat de convivència que sol·licita la inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Barcelona ha de tenir necessitat d'habitatge, bé perquè no en té cap o bé perquè no en té un d'adequat, d'acord amb la normativa específica vigent.
 • No superar el límit d'ingressos màxims que estableix la normativa per a cada cas.
 • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes al Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Barcelona.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, d'acord amb el dret civil de Catalunya.

Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat adjudicatàries d'un habitatge amb protecció oficial en arrendament poden inscriure's en d'altres modalitats d'habitatge amb protecció oficial, transcorregut un període mínim d'un any des de la data de signatura del contracte de lloguer. Aquest termini no es tindrà en compte en els casos que s'hagin vist privat de l'habitatge per causes alienes a la seva voluntat, o per causes derivades de mobilitat laboral, salut i d'altres anàlogues.

Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, s'hauran d'aportar els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits de tots els membres de la unitat de convivència.

Per a tots els casos:

 • DNI, NIE, passaport (per a membres de la Unió Europea) en vigor, del sol·licitant i de tots els membres majors d'edat o menors emancipats.
 • Documentació acreditativa d'ingressos. Una còpia de la declaració de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents a l'exercici en curs, de tots els membres de la unitat de convivència. Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no estès obligat a presentar la declaració, l'acreditació dels ingressos requerirà la presentació del Certificat d'imputacions que facilita l'Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.

Depenent de cada cas, a més a més, entre d'altres:

 • Llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència; acreditació de l'existència de la parella estable no casada, o, per a unitats de convivència futures compromís de constitució de la unitat de convivència en un termini que no superi els quatre mesos des del lliurament de l'habitatge, en el cas que en resulteu adjudicatari.
 • Sentència judicial del divorci o separació matrimonial ferma i conveni regulador.
 • Certificat de defunció per acreditar l'estat de viduïtat.
 • Títol de família nombrosa o família monoparental.
 • Certificat de discapacitat i/o certificat que acrediti la necessitat d'habitatge adaptat expedits pel Centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat.
 • Documentació acreditativa que s'ha presentat sol·licitud de reconeixement de persona retornada.
 • Documentació acreditativa de la necessitat d'habitatge.
 • Contracte de compravenda de l'habitatge actual. Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat.
 • Escriptura de béns immobles.
 • Rebuts de pagament de l'impost de béns immobles.
  Certificat de l'Ajuntament d'habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador i sentència judicial denúncia formal.
 • Denúncia formal Supòsit de necessitat d'habitatge per abandonament de l'habitatge en cas de maltractament.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que és imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars dels sol·licitants.

L'aportació de documentació acreditativa per part dels sol·licitants no és necessària respecte a les dades obtingudes d'altres Administracions, en virtut de les autoritzacions concedides pels sol·licitants.

Dates

És un registre de caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d'inscripció.

La inscripció al registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció on s'indicarà la data de finalització. Si abans de la data de finalització el sol·licitant no renova la inscripció, aportant la documentació exigible, serà automàticament donat de baixa juntament amb la unitat de convivència.

Els sol·licitants poden verificar de forma telemàtica la seva inscripció i les dades corresponent, en qualsevol moment amb els tràmits de Consulta, Modificació o Rectificació de la Sol·licitud al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona i també obtenir un Volant d'Inscripció que acredita que la inscripció ha estat acceptada.

Preu

  La inscripció, actualització i/o cancel·lació de les dades en el Registre és gratuïta per al ciutadà.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019