Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa psicoeducatiu per a menors d'edat denunciats per consum de drogues

Programa de tractament psicoeducatiu per a menors d'edat entre 14 i 17 anys residents a Barcelona denunciats per consum de drogues que acceptin voluntàriament rebre atenció i no fer front a les sancions establertes per aquests casos.

El Servei d'Orientació sobre drogues de l'Agència de Salut Pública (SOD) és l'encarregat de portar a terme el programa.

El que es pretén és que els menors assumeixin la seva responsabilitat en la comissió d'aquest tipus d'infraccions, que es comprometin a canvis concrets de comportament i que s'autoevaluïn amb l'ajuda dels especialistes.

Com tramitar

Telefònic
Què podeu fer?

Podeu contactar amb el Servei d'Orientació sobre Drogues per demanar una entrevista

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Quan la Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra denuncien al menor per infracció de l'article 36.16 de la Llei orgànica 4/12015 de 30  de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana, lliuren als progenitors o tutors del menor un full informatiu que diu el següent:

  • Que el menor pot realitzar un programa psicoeducatiu com a mesura alternativa a la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent.
  • Que si el menor desisteix o no compleix amb el programa, la Direcció General de la Policia incoarà el procediment sancionador en relació amb l'esmentada infracció administrativa
  • En el termini màxim de 15 dies hàbils, els pares, tutors o representants legals hauran de contactar per telèfon o e-mail amb el Servei d'Orientació sobre Drogues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i concertar una entrevista, en la qual el menor haurà d'anar acompanyat, com a mínim, d'un dels pares, tutors o representant.
  • El/la menor no es podrà acollir a l'esmentat programa psicoeducatiu si ha estat sotmés en alguna altra ocasió a una mesura alternativa com l'esmentada, o ha deixat de complir una d'aquestes mesures després d'haver d'haver acceptat sotmetre-s'hi.

La no acceptació d'inclusió en el programa o l'abandonament d'aquest un cop iniciat, suposa la incoació del procediment sancionador corresponent i l'aplicació de la sanció que, en aquests casos pot ser d'entre 601,01 i 30.000 euros.

Qui ho pot demanar?

Menors d'edat entre 14 i 17 anys residents a Barcelona que hagin estat denunciats per consum de drogues

Els menors reincidents o que hagin participat en el programa prèviament no podran beneficiar-se de l'anul·lació de sancions per aquest sistema.

On es pot fer?
Preu

    Programa gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  13 / 10 / 2017