Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts de menjador per als centres educatius sufragats amb fons públics

Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs escolar 2018-2019.

Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2017.

Un cop valorada la puntuació general de renda, es tindrà en compte una puntuació complementària per les següents situacions específiques per atorgar un ajut extraordinari:

 • Per condició de família nombrosa general (de 3 a 4 fills): 1,5 punts
 • Per condició de família nombrosa especial (de 5 o més fills): 3 punts
 • Per condició de família monoparental general: 1,5 punts
 • Per condició de família monoparental especial: 3 punts
 • Per tenir un o més infants en acolliment: 3 punts
 • Per la situació de discapacitat de l’alumne fins a un 33%: 1,5 punts
 • Per la situació de discapacitat de l’alumne de més d’un 33%: 3 punts
 • Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques: 3 punts
 • Per la situació de risc social de la unitat familiar:
  • Situació de risc social: 10 punts
  • Situació de risc social greu: 15 punts

L'alumnat beneficiari d'un ajut del Fons d'urgència social (Fons d'Infància) 2018, té dret a l'ajuda de menjador sense necessitat d'informar cap documentació complementària.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Sol·licitud ordinària:

Les sol·licituds i la documentació s'han de presentar al centre educatiu on estigui matriculat l'alumne/a mitjançant els impresos normalitzats disponibles als propis centres educatius, al web del Consorci d'Educació www.edubcn.cat i a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.

Si se sol·licita l'ajut per a més d'un membre de la família, s'ha de formular en un únic imprès, sempre i quan estiguin matriculats al mateix centre.

Fons d’urgència social (Fons d'Infància):

L'Ajuntament comunica per sms la concessió o denegació de l'ajut del Fons d’urgència social (Fons d'Infància) i, en cas de concessió, indica quan i on recollir la Targeta Solidària del Fons.

- En cas de concessió: No serà necessari emplenar la sol·licitud d'Ajuts de menjador, únicament caldrà signar el formulari específic per aquest col·lectiu. Aquest formulari el facilitarà d'ofici l'Ajuntament en el moment de recollir la Targeta Solidària del Fons i posteriorment el lliurarà, també d'ofici, al centre educatiu on l'alumne/a estigui matriculat.

- En cas denegació o resolució en estudi: Serà necessari formalitzar una sol·licitud ordinària d’Ajuts de menjador.

I després...

La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors el centre requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap mes tràmit. Els directors/ores o persones titulars dels centres, trametran les sol·licituds rebudes al Consorci d'Educació de Barcelona, en el suport informàtic que s'estableixi.

Desprès de valorar les sol·licituds, la resolució es farà pública en el taulell d'anuncis del Consorci d'Educació, a la seva pàgina web www.edubcn.cat i als centres educatius.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare, tutor/a d'alumnes escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin el segon cicle d'educació infantil en centres educatius sufragats amb fons públics i que no tinguin dret al servei de menjador gratuït.

Poden optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert a la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Per a la convocatòria del curs 2018-2019 s'estableix el següent llindar: 

 • Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
 • Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 € 
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80 €
 • Per cada nen o nena de la unitat familiar: 2.900,20 €

- Tot aquell alumnat beneficiari d'un ajut del Fons d'urgència social (Fons d'Infància) 2018 té dret a l'ajut de menjador.

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:

a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altres causes justificades degudament.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

Atesa la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, a les famílies beneficiàries no els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de la despesa realitzada.

Documentació

Per acreditar els membres de la unitat familiar:

 • Pels residents tant de la ciutat de Barcelona com de fora, els membres de la unitat familiar declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a l'Ajuntament de Barcelona.

Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:

 • Els ingressos de l'exercici 2017 declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Agència Tributària per aquells sol·licitants que hagin presentat declaració d'IRPF del 2017.
 • En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés no subjecte a l'IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l'exercici de l'any 2017:
  • Renda Mínima d'Inserció (RMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l' any 2017.
  • Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia percebuda l'any 2017.
  • Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l'any 2017.
  • Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l'any 2017.
  • En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a l’Agència Tributària relativa a la renda familiar.

Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

 • Situació de risc social de la unitat familiar:
  • Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona: Declarar en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el Servei Social Municipal pel qual són ateses.
  • Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.

Per acreditar altres específiques que donen dret a puntuació complementària:

 • Família nombrosa: es comprovarà d'ofici. En cas de títols emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes: original i fotocòpia del carnet vigent.
 • Monoparentalitat: es comprovarà d'ofici. En cas de títols emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes: original i fotocòpia del carnet vigent.
 • Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Discapacitat de l'alumne o germans: es comprovarà d'ofici. En cas de certificats emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes: original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat.
Dates

Curs 2018/2019:

Publicació de les bases al DOGC: 6 de juny de 2018.

Publicació de la convocatòria al DOGC: 12 de juny de 2018.

Presentació de sol·licituds:

 • Primer període: del 13 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • Segon període: del 3 al 14 de setembre de 2018 ambdós inclosos, per a les famílies que no tenien centre assignat durant el primer període.
Preu

  Ajut ordinari: fins un màxim de 3,00 euros/dia.

  Ajut extraordinari: fins un màxim de 6,00 euros/dia

  Fons d'urgència social (Fons d'Infància): fins un màxim de 6,00 euros/dia

  Ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo a l'alumnat escolaritzat en centres públics d'educació especial o en unitats de suport a l'educació especial (USEE): fins un màxim de 5,00 euros/dia.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  30 / 11 / 2018