Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts de menjador per als centres educatius sufragats amb fons públics


Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs escolar 2016-2017.

Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos (renda de la unitat familiar 2015) que donaran dret a una puntuació general. Els ingressos familiars atorgaran entre 1 i 15 punts generals, d'acord amb una taula.

Un cop valorada la puntuació general per renda, es tindrà en compte una puntuació complementària per les següents situacions específiques que s'utilitzarà per atorgar un ajut extraordinari:

Per situació de necessitat social greu 4 punts
Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills 1 punts
Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills 2 punts
Per la condició de família monoparental general 1 punt
Per la condició de família monoparental especial 2 punts
Per tenir un o més infants en acolliment 1 punt
Per la situació de discapacitat d'un o més membres de la unitat familiar 1 punt

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Les sol·licituds i la documentació s'han de presentar al centre educatiu on estigui matriculat l'alumne.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en els impresos normalitzats disponibles als centres educatius i al web del Consorci d'Educació www.edubcn.cat o bé al mateix Consorci d'Educació.

Si se sol·licita l'ajut per a més d'un membre de la família, s'ha de formular en un únic imprès, sempre que estiguin matriculats al mateix centre.

La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors el centre requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 5 dies naturals, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap mes tràmit. Els directors/ores o persones titulars dels centres, trametran les sol·licituds rebudes al Consorci d'Educació de Barcelona, en el suport informàtic que s'estableixi.

I després...

Desprès de valorar les sol·licituds, la resolució es farà pública en el taulell d'anuncis del Consorci d'Educació, a la seva pàgina web www.edubcn.cat i als centres educatius.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare, tutor/a d'alumnes escolaritzats en ensenyaments obligatoris o que cursin el segon cicle d'educació infantil en centres educatius sufragats amb fons públics i que no tinguin dret al servei de menjador gratuït.

Les unitats familiars amb una renda anual no superior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2015), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Per a la convocatòria de 2016-2017 s'estableix el llindar indicat a la taula següent:

Membres Ingressos anuals màxims
2

11.951,60 €

3

14.939,49 €

4

17.927,39 €

5

20.915,29 €

6

23.903,29 €

7

26.891,09 €

8 29.878,99 €
9 32.866,89 €
10 35.854,79 €
11 38.842,68 €
12 o més 41.830,58 €

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:

a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altres causes justificades degudament.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

Atesa la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, a les famílies beneficiàries no els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de la despesa realitzada.

Documentació

Per acreditar els membres de la unitat familiar per als residents a la ciutat de Barcelona:

 • Els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Ajuntament de Barcelona. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a l'Ajuntament de Barcelona.

Per acreditar els membres de la unitat familiar de les famílies que resideixen fora de Barcelona:

 • Volant de convivència de la unitat familiar emès per l'Ajuntament del municipi de residència.

Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:

 • Els ingressos de l'exercici 2015 declarats a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Agència Tributària per aquells sol·licitants que hagin presentat declaració d'IRPF del 2015.
 • En els casos que no s'hagi fet la declaració de la renda 2015 per no tenir obligació de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses deduïbles del treball. Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s'hauran d'acreditar documentalment. La no acreditació de les rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d'exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

Caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:

 • Els treballadors, per compte aliè: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2015 (tot l'any).
 • Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia corresponent a l'any 2015 i en el que consti l'import anual percebut.
 • Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat corresponent a l'any 2015 i en el que consti l'import anual percebut.
 • Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada corresponent a l'any 2015 i en el que consti l'import anual percebut.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

Per acreditar la situació de necessitat social greu de la unitat familiar:

 • Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona hauran de declarar en la sol·licitud que es troben en situació de necessitat social greu, indicant el servei social municipal en el que són ateses.
 • Les famílies no ateses per serveis socials, a través de la direcció del centre, demanaran un informe social de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la zona. La direcció del centre adjuntarà aquest informe a la sol·licitud.
 • Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant l'existència d'una necessitat social greu.

Per acreditar la puntuació complementària:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
 • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent
 • Original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat de l'alumne, el pare, la mare, tutors o els germans, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
Dates

Curs 2016/2017:

Primer període:

 • Del 6 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Segon període:

 • Del 5 al 16 de setembre de 2016, ambdós inclosos, per a les famílies que no tenien centre assignat durant el primer període.
Preu

  Ajut ordinari: fins un màxim de 3,00 euros/dia.

  Ajut extraordinari: fins un màxim de 6,00 euros/dia

  Ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo a l'alumnat escolaritzat en centres públics d'educació especial o en unitats de suport a l'educació especial (USEE): fins un màxim de 5,00 euros/dia.

Organisme responsable