Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció al Registre d'Empreses Acreditades per a la construcció

El Registre d'Empreses Acreditades (REA) és un registre administratiu de caràcter públic en el que han d'estar inscrites les empreses contractistes o subcontractistes de la contrucció que pretenguin intervenir en un procés de subcontractació en el sector de la construcció.

La inscripció al registre és única i té validesa en tot el territori nacional.

L'objectiu del registre és garantir determinats requisits de qualitat i solvència d'aquestes empreses, especialment en l'àmbit de la prevenció i la qualitat de l'ocupació.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Per fer la incripció al registre és necessari que les empreses disposin d'un certificat digital que pugui ser validat pel sistema CatCert.

La sol.licitud d'incripció es farà omplint un formulari que figura al web del Registre d'Empreses Acreditades.

Un cop presentada la sol·licitud rebreu, via telemàtica, una carta de pagament que us permetrà efectuar el pagament de la taxa.


El termini per rebre una resposta de l'Administració és de 15 dies a comptar des del pagament de la taxa.


Un cop comprovat el pagament de la taxa,si la documentació és correcta el Departament d'Empresa i Ocupació inscriurà l'empresa en el registre i emetrà el certificat corresponent, amb l'assignació d'un número REA compost d'onze dígits.

Si la documentació no és correcta, el Departament d'Empresa i Ocupació requerirà al sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils faci l'oportuna subsanació. 

Renovacions: la renovació de la inscripció al registre s'ha de fer mitjançant una sol.licitud presentada dins el 6 mesos anteriors a l'expiració de la validesa de la inscripció.

Qui ho pot demanar?

Tenen obligació d'inscripció les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades per realitzar treballs en una obra deconstrucció.

No s'han d'incriure al Registre els autònoms (excepte quan tinguin treballadors/ores assalariats), ni tampoc els promotors/ores que no siguin contractistes.

Documentació

En el primer pas del procés de la tramitació telemàtica, s'ha d'omplir el formulari (que inclou la declaració de l'empresari i la sol·licitud del tràmit) i a més cal adjuntar-hi (escanejada) la documentació necessària següent:

 • Certificat que acrediti el sistema d'organització preventiva
 • Certificat que acrediti la formació dels treballadors i treballadores (nivell directiu i productiu)

L'Administració facilita els dos models (orientatius) per a l'emissió d'aquests certificats, els quals han ser omplerts i signats per l'organització preventiva de l'empresari. Els documents aporten signatura manuscrita, per la qual cosa s'han de signar i escanejarper tal de ser annexats a la sol·licitud d'inscripció.

On es pot fer?
Dates
 • La inscripció és exigible des del 26 d'agost de 2008.
 • Les sol·licituds es poden tramitar en qualsevol moment.

 

Preu

  Sol·licitud d'inscripció: 109,20 euros

  Sol·licitud de renovació de la inscripció: 109,20 euros

  Sol·licitud de variació de dades: 21,85 euros

  Sol·licitud de cancel·lació a instància de part: 21,85 euros

Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 03 / 2018