Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament de Barcelona

Els habitatges d'ús turístic (HUT) són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes pel Decret 159/2012 de 20 de novembre.

L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

 • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent.

Actualment a la ciutat de Barcelona el Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic (PEUAT) és la normativa d'aplicació.

Cal tenir en compte que qualsevol desenvolupament d'Activitat Econòmica (sigui obligada o no al pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques) ha de ser declarada i donada d'alta davant l'Agència Tributària, a qui correspondrà determinar l'epígraf pel qual s'han de donar d'alta les activitats que obtenen la llicència pel concepte habitatge d'ús turístic.

Un cop formalitzada l'alta davant l'Agència Tributària també s'haurà de efectuar l'autoliquidació del preu públic de recollida de residus, segons les dades declarades a l'alta d'inici d'activitat.

Atenció

Consulteu en aquest enllaç les preguntes més freqüents referides als habitatges d'ús turístic.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Els habitatges d'ús turístic (HUT), es tramiten com a comunicació prèvia a l'inici d'activitat sense projecte tècnic.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per tramitar el permís d'activitat és necessari concertar cita prèvia, preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte on es vol iniciar l'activitat, accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.  
 • Descarregueu-vos el model d’instància específica accedint a l’enllaç de l’apartat “Documentació” d’aquest tràmit.
 • Empleneu i signeu la instància, on cal fer constar necessàriament el número de referència de l'Informe de PEUAT amb resolució favorable.
 • Lliureu la instància, acompanyada de la documentació escaient, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.
 • L'Oficina d'Atenció Ciutadana tramitarà en el moment el comunicat i generarà l'autoliquidació de la taxa. També us lliurarà l'imprès d' Autoliquidació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials.
 • Feu el pagament de la taxa en qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores. No cal retornar cap resguard del pagament efectuat a l'Ajuntament.

I després...

 1. Un cop concedida la llicència d'activitat, us haureu de donar d'alta a l'AEAT per l'epígraf que correspongui i elements tributaris que aquest exigeixi. En tot cas, sempre s'haurà de consignar la superfície de l'habitatge objecte del lloguer turístic.
 2. Un cop formalitzada l'alta davant l'AEAT haureu de practicar l'autoliquidació del preu públic de recollida de residus segons les dades declarades a l'alta d'inici d'activitat.
 3. L'Ajuntament de Barcelona trametrà a la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d'ús turístic situats en el seu terme municipal, per a que quedin inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya.
Qui ho pot demanar?

Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l'habitatge, tant si són persones físiques com persones jurídiques. En el cas que sobre la propietat s'hagi constituït un dret real (usdefruit) i sempre que en l'escriptura de constitució no s'esmenti el contrari, el titular de la llicència serà la persona que té la nua propietat.

Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.

Documentació

En tots els casos:

 • Instància específica (escolliu entre el llistat "Instància comunicació HUT").
 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular.
 • Fotocòpia dels poders del representant (cas que el titular sigui persona jurídica).
 • Fotocòpia del DNI/NIF del representant (cas que el titular sigui persona jurídica).
 • Acreditació de la capacitat de l'empresa d'assistència i de manteniment de l'habitatge per tal de comparèixer, en un termini màxim de 30 minuts, a requeriment dels responsables municipals o del propietari.

En el supòsit que la cessió de l'habitatge es faci indirectament a través d'un tercer caldrà afegir:

 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF de la persona gestora.
 • Autorització del titular a la persona gestora.
 • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona física representant de l'empresa gestora (cas que el gestor sigui persona jurídica).
On es pot fer?
Dates

Presentació comunicat:

 • La comunicació s'ha de fer una vegada l'activitat o instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o de posar-se en funcionament de forma efectiva (obres i instal·lacions finalitzades).

Inici de l'activitat o instal·lació:

 • Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o la utilització de les instal·lacions es pot iniciar l'endemà de la presentació o aportació de la documentació completa i amb la taxa pagada.

Autoliquidació del preu públic de recollida de residus:

 • S'haurà de practicar l'autoliquidació de la quota corresponent a la primera meritació en el termini del mes següent a la data d'inici de l'activitat o d'inici d'utilització del servei.
Preu
  • Taxa de sol·licitud de la llicència: 227 euros.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018