Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cobrament avançat de la pensió d'aliments per incompliment del progenitor obligat al pagament

En processos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, quan el progenitor obligat al pagament d'una pensió alimentària als fills menors, incompleixi aquesta obligació.

En són beneficiaris:

 • Menors d'edat espanyols i nacionals d'un estat membre de la Unió Europea, residents a Espanya, titulars d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat.
 • Menors d'edat estrangers no nacionals de la Unió Europea que, essent titulars d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat a més resideixin a Espanya com a mínim durant 5 anys (per a menors de 5 anys el requisit s'exigirà al titular de la guàrdia i custòdia) o bé que hi hagi un conveni o tractat internacional entre Espanya i el seu país on es reconeguin avançaments similars als espanyols al seu territori.
 • Mayors d'edat espanyols o nacionals d'un estat membre de la Unió Europea amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, residents a Espanya i titulars d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal presentar a la Unitat de Classes Passives de la Delegació Especial d'Economia i Hisenda de Barcelona el model oficial de sol·licitud emplenat i acompanyat de la documentació acreditativa

Qui ho pot demanar?

L'avançament el demana i el rep la persona que tingui la guarda i custòdia del menor.

En cas de tractar-se d'una persona major d'edat discapacitada però NO incapacitada judicialment, serà aquesta la que sol·licitarà i rebrà l'avançament.

Per tenir dret als avançaments, els recursos econòmics de la unitat familiar en la que s'integra el menor no podran superar el límit d'ingressos resultant de multiplicar la quantia anual de l'IPREM pel coeficient que correspongui en funció del número de fills menors que integren la unitat familiar:

1 fill : 1,50 x IPREM 2 fills: 1,75 x IPREM 3 fills: 2,00 x IPREM
4 fills: 2,25 x IPREM 5 fills: 2,50 x IPREM 6 fills: 2,75 x IPREM

Tanmateix, s'extingueix el dret de percepció en els següents casos:

 • Que el beneficiari faci 18 anys.
 • Percepció de les 18 mensualitats màximes.
 • Mort de la persona beneficiària o de la persona obligada al pagament.
 • Per l'acompliment, voluntari o forçós, del pagament dels aliments per l'obligat.
 • Superar els límits de recursos econòmics per l'alteració d'ingressos de la unitat familiar.
 • Resolució judicial que així ho determini.

Documentació

De tos els documents cal presentar original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada prèviament.

En tots els casos s'ha de presentar:

 • Conveni aprovat judicialment o resolució judicial on es declari el dret als aliments
 • Document que acrediti haver instat l'execució de la resolució que declari el dret als aliments
 • Certificat expedit pel Secretari Judicial que acrediti el resultat infruct de l'execució al no haver-se obtingut el pagament dels aliments ni haver-se produït embargament dels béns del progenitor que no ha complert el deure del pagament dels aliments.

   

  Aquest document no és necessari presentar-lo si la persona que ostenta la guarda i custodia és víctima de violència de gènere, o si els ingressos de l nitat familiar no superen el IPREM si hi ha només un fill amb dret a aliments, incrementant-se en 0,25 punts per cada fill menor, a partir del primer, que formi part de la unitat familiar.
 • Llibre de família en el que figurin els menors o discapacitats beneficiaris de l'avançament, o certificats de naixement dels mateixos expedits pel Registre Civil

 

Si el beneficiari és major d'edat discapacitat:

 • Certificat de discapacitat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serv Socials

 

Si el sol·licitant no és progenitor dels beneficiaris:

 • Document acreditatiu de la guarda i custodia

 

Si el sol·licitant es víctima de violència de gènere haurà d'aportar un dels següents documents:

 • Sentència condemnatòria
 • Resolució judicial que acordés com a mesura cautelar per protegir la víctima la prohibició d'aproximació o la presó provisional
 • Ordre de Protecció a les Víctimes de Violència Domèstica
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de que la demandant es víctima de violència de gènere.

 

Si el beneficiari és estranger de la Unió Europea:

 • Certificat de la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers

 

Si el beneficiari és estranger d'altres estats:

 • Targeta de residència en vigor i resolució o certificació de concessió del permís de residència legal.
On es pot fer?
Preu

  El beneficiari té dret al cobrament de la quantitat mensual determinada judicialment en concepte de pagament d'aliments.

  No obstant, la quantia màxima de l'avançament a percebre s'estableix en 100 euros mensuals per cadascú dels beneficiaris de la unitat familiar.

  El termini màxim de la percepció és de 18 mesos, de forma contínua o  discontínua.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  18 / 10 / 2018