Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals

El tràmit permet sol·licitar una subvenció d'una part de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles.

Cal saber que:

 • Aquesta subvenció no serà acumulable amb la subvenció de l'impost sobre béns immobles pel concepte de família nombrosa o persones vídues.
 • La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Institut Municipal d'Hisenda, a fer les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.
 • De conformitat amb l’art. 7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, l’import de la subvenció està subjecte a tributació en l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques, amb l’obligació tributària de presentar la declaració.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció de l'impost sobre béns immobles si compliu amb els requisits que estableixi la convocatòria vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública de l'Institut Municipal d'Hisenda, qui en el moment de la mateixa, enviarà carta informativa i un imprès de sol·licitud normalitzat als titulars de famílies monoparentals, que van demanar la subvenció l'any 2017.

  Si no heu rebut la comunicació i creieu complir amb els requisits detallats en la convocatòria, igualment podeu efectuar la sol·licitud.

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

  El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i presenteu la instància normalitzada, degudament emplenada i signada, juntament amb la resta de documentació requerida.

  Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris, podeu lliurar tota la documentació per correu postal, preferentment certificat a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la sol·licitud i la resta de documentació aportada i emetrà la corresponent resolució.
 • En el cas d'atorgar la subvenció, s'efectuarà el pagament de la mateixa mitjançant transferència bancària en el compte de l'entitat bancària indicat pel beneficiari en el moment de sol·licitar la subvenció.
Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció:

 • Les persones titulars de família monoparental que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual.
 • Les persones titulars de família monoparental que siguin llogateres del seu habitatge habitual a les quals el propietari repercuteixi l'impost.

Als efectes d'aquest ajut:

a) S'entendrà com a família monoparental aquella formada per:

 • El pare o la mare sol amb fills menors de 21 anys (o fins a 26 anys, en el cas de que estiguin estudiant), sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de manera exclusiva.
 • Quan existeixi sentència de separació, divorci o nul·litat matrimonial, la persona titular de la guarda i custòdia, sempre que el pare/la mare no custodi incompleixi les seves obligacions econòmiques envers els seus fills o filles.

b) S'entendrà com a domicili habitual aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció l'1 de gener de cada any.

c) Només podran obtenir la condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

d) Caldrà que el beneficiari de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social (declaració signada) i que compleixi la resta de requisits que indica la convocatòria.

Els professionals que representin els obligats al pagament hauran de realitzar el tràmit, necessàriament per mitjans telemàtics.

Documentació

En tots els casos caldrà aportar la següent documentació:

-Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

-Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre la subvenció.

 • Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener.
 • En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • En cas que no es vulguin consignar les dades bancàries en la instància, caldrà aportar fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis on consti el nom del titular del compte corrent (que ha de coincidir amb el titular de la subvenció), el NIF i el número de compte corrent (amb el mateix format que el que consta a la instància).

 A més, en el cas de les persones llogateres, caldrà aportar també:

 • Còpia completa del contracte de lloguer vigent a 1 de gener.
 • Còpia dels rebuts de l'any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on es reflecteixi la repercussió de l'impost.
 • En cas de canvi de domicili habitual, dins de l'exercici de la quota subvencionada, haurà de presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i la còpia dels rebuts on consti la repercussió de l'impost.
On es pot fer?
Dates

Any 2019: Pendent convocatòria.

Any 2018:

 • Publicació convocatòria: BOPB del dia 1 de juny.
 • Termini de presentació de la sol·licitud: del 15 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos.
 • El termini màxim per efectuar la resolució serà de tres mesos, a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de la sol·licitud.
 • La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
 • Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
 • El pagament de la subvenció, per part de l'Ajuntament, tindrà lloc a finals del 2018, un cop abonat pel contribuent el rebut de l'IBI d'enguany.
Preu

  El percentatge de la subvenció anirà en funció del valor cadastral de l’immoble i es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l’Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l’impost.

  a) Supòsit general:

  Tram de valor cadastral                       Subvenció

  -Fins a 72 .600,00 euros                               60%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros     50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros   20%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros   10%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros     5%

   

  b) Amb un o més membres discapacitats

  Tram de valor cadastral                         Subvenció

  -Fins a 72.600,00 euros                               90%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros    50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros   30%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros   15%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros   15%

Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 03 / 2019