Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència d'ocupació de calçada per la instal·lació de bastides o altres medis auxiliars

Permís d'ocupació de la via pública que cal demanar quan es vol instal·lar una bastida o altres medis auxiliar similars (tubs de desronament...) que la seva estructura i/o el seu pas pels vianants ocupin part de la calçada.

Si amb motiu de les tasques de càrrega i descàrrega o d'altres treballs necessàris pel montatge de la bastida o altre medi auxiliar, cal ocupar-ne la calçada o vorera o el xamfrà, consulteu el tràmit: Permís d'ocupació de l'espai públic per a l'estacionament de vehicles o altres elements de treball.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la llicència d'ocupació de la calçada per a la instal·lació de batides o d'altres medis auxiliars.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu recollir una instància de sol·licitud d'ocupació de la via pública a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu us podeu descarregar a l'ordinador la instància d'ocupació de la via pública així com la fitxa d'ocupació de la via pública.

 • Empleneu la fitxa i la instància i signeu-la.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les Oficines d'Atenció Ciutadana aportant la documentació requerida. 

I després...

 • La sol·licitud la tramita el Servei de Llicències de Via Pública del districte corresponent a l'adreça de la instal·lació de la bastida.
 • Comprovada la documentació pel Servei de Llicències, aquest es posarà en contacte amb el sol·licitant per a demanar més informació o documentació, si fos necessari. També notificarà la resolució i, en cas de concedir la llicència, calcularà y notificarà la taxa a pagar.
Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar la persona que farà les obres o una altra persona en representació.

Documentació
 • Plànol de situació de la bastida o altre medi auxiliar.

On es pot fer?
Dates

Abans de demanar el permís d'obres.

Preu

  El preu és en funció del següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic de l'aprofitament): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament).

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer a efectes de l'impost sobre activitats econòmiques:

  • A: factor corrector 5
  • B: factor corrector 3
  • C: factor corrector 1,75
  • D: factor corrector 1,25
  • E,F i Z factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de la classe d'Aprofitament) = 2

Organisme responsable
Darrera actualització  31 / 07 / 2018