Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajut per a persones llogateres titulars de pensions no contributives

Es tracta d'un complement de pensió adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que acreditin que no tenen un habitatge en propietat i que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer.

Cal tenir en compte que resten excloses d’aquesta prestació per no tenir la consideració d’habitatge habitual i/o contracte d’arrendament:

 • Habitatges tutelats,
 • Centres residencials,
 • Habitacions llogades,
 • Pensions, hotels, hostals, albergs,
 • Contracte de local i
 • Contracte d’habitatge per ús diferent a l’habitual (o contracte de temporada)

Per a més informació consulteu el web de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'ajut per a llogaters titulars de pensions no contributives.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol·licitud, degudament complimentada, amb la documentació requerida en qualsevol Oficina de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

També podeu fer la tramitació telemàtica si compliu amb els requisits tècnics del Portal de la Generalitat de Catalunya.

I després...

 • El servei de prestacions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal resoldrà les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones interessades.
 • En cas de concessió, el pagament és únic i anual i l' ingrés es fa en el mateix número de compte on es paga la pensió no contributiva
 • Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.
 • Contra aquesta resolució, podrà interposar reclamació prèvia a la via de la Jurisdicció Social, davant d'aquest Servei i dins dels 30 dies següents a la data de recepció.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que compleixi els requisits següents:

 • Tenir reconeguda una pensió no contributiva a la data de sol·licitud i en la de resolució.
 • No tenir cap habitatge en propietat.
 • Ser arrendatari d'un habitatge en la data de sol·licitud.
 • No tenir relació de parentiu, fins al tercer grau, amb l'arrendador de l'habitatge llogat.
 • Tenir fixada la residència habitual a l'habitatge llogat, amb una vigència de contracte de lloguer no inferior a un any i residint en la mateixa durant un període mínim de 180 dies anteriors a la data de sol.licitud

  En el cas de viure dos o més perceptors de pensió no contributiva en el mateix habitatge, només tindrà dret a aquest complement el titular del contracte d'arrendament o el primer d'ells cas de ser-ne més d'un.

Documentació

- l'adreça de l'habitatge

-la identificació de l'arrendador/a i la persona arrendatària 

-la durada del contracte

 La compulsa es podrà efectuar en el moment de presentar la sol·licitud, acompanyant els originals dels documents.

On es pot fer?
Dates
El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.
Preu

  L'import del complement és de 525 euros, que s'abonaran en un pagament únic anual.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018