Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència de divisió horitzontal d'un immoble

Llicència necessària per a poder dividir una propietat vertical quan no existeix una llicència antiga o quan existeix però no empara el mateix número d'entitats que es volen dividir.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu efectuar la sol·licitud de la llicència de divisió horitzontal d'un immoble o aportar documentació a un expedient en curs.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar qualsevol tramitació en les oficines d'atenció ciutadana (OAC) és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
 • Si voleu demanar la llicència, empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Si voleu aportar documentació a un expedient en curs, empleneu la instància indicant el número d'expedient, signeu i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. També podeu realitzar l'aportació sense necessitat de concertar cita prèvia en el registre de la Gerència d'Ecologia Urbana.

I després...

El departament gestor:

 • revisarà la documentació aportada i, si detecta alguna mancança, ho notificarà al sol·licitant, per tal que ho pugui esmenar.
 • posteriorment, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir la llicència i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics o bé, en els casos que procedeixi, notificarà la seva denegació.
Qui ho pot demanar?

El propietari de l'immoble o el seu representant autoritzat.

Documentació

Per sol·licitar la llicència:

 • Documentació que demostri l'ús d'habitatge amb anterioritat a l'any 1984 (contracte lloguer anterior a 1984...).
 • Dos jocs d'aixecament de plànols signat i amb núm. col·legiat (a Ciutat Vella tres jocs).
 • Escriptura proforma de les entitats objecte de la divisió horitzontal, feta pel notari.
 • Certificat del Registre de la Propietat (no s’admet nota simple) amb declaració d'obra nova o, si no en consta, amb la descripció i la situació actual de les entitats objecte de la divisió.
 • Certificat tècnic signat i amb número de col·legiat conforme els habitatges compleixen amb els criteris que determina el Decret d'habitabilitat pels habitatges de segona ocupació.

Per aportar documentació a un expedient en curs:

 • La documentació requerida en la notificació. Caldrà indicar el número d'expedient amb format AAEXXXXX (on "AA" són els dos darrers números de l'any en curs i "X" els cinc números de l'expedient).
On es pot fer?
Dates

Termini de resolució de la llicència: un mes.

Termini per presentar documentació complementària a un expedient en curs: 10 dies hàbils comptats del dia següent al de la recepció de la  notificació.

Preu

  Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcelació o de llicència de constitució o modificació de règim de propietat horitzontal: 705,00 euros

   

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018