Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques, ja siguin turismes, furgonetes, autobusos, camions, tractors, remolcs, semiremolcs, ciclomotors, motocicletes, etc.

És imprescindible fer el pagament de l'autoliquidació d'aquest impost per matricular un vehicle nou i donar-lo d'alta a les bases de dades de la Prefectura Provincial de Trànsit i de l'Institut Municipal d'Hisenda.

També caldrà fer l'autoliquidació en el cas d'altes de vehicles que es trobin en situació de baixa temporal a Trànsit.

En el cas de vehicles de segona mà no cal fer l'autoliquidació perquè ja estan donats d'alta. Únicament serà necessari fer el canvi de nom a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Si el seu vehicle ja està matriculat i vol pagar l'impost de vehicles de Tracció Mecànica de l'any en curs, cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit 'Còpia del document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals'.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet:

-podeu efectuar l'estimació de l'impost que heu de pagar.

-podeu emplenar el formulari per generar l'autoliquidació de l'impost i pagar-lo per internet. Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada l'autoliquidació, podeu imprimir-la i continuar el tràmit de manera presencial.

Després de matricular el vehicle, podreu comunicar a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula assignada per la Prefectura Provincial de Trànsit i domiciliar al banc el pagament anual de l'impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Estimació: us permetrà saber l'import que hauríeu de pagar en el moment de tramitar l'impost.
  • Autoliquidació de l'IVTM: us permetrà tramitar l'autoliquidació de l'impost.
  • Autoliquidacions tramitades - comunicació de la matrícula: us permetrà comunicar a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula que la Prefectura Provincial de Trànsit ha assignat al vehicle i domiciliar al banc el pagament anual de l'impost.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 3. Feu el pagament de l'impost per internet.


  Si ho preferiu, podeu imprimir l'autoliquidació per fer el pagament en persona en una entitat bancària.

I després...

Si heu escollit l'opció d'estimació de l'impost, la pantalla us mostrarà l'import corresponent a la simulació efectuada.

Si heu escollit l'opció d'autoliquidació de l'impost, segons l'opció de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

 • Si pagueu per internet, haureu acabat el tràmit. Imprimiu el justificant de pagament per continuar amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • Si preferiu pagar en persona, imprimiu els fulls d'autoliquidació i porteu-lo a una entitat bancària col·laboradora. Una vegada hagueu pagat l'impost, podreu continuar amb la gestió de matriculació del vehicle.

Si heu escollit l'opció comunicació de la matrícula informareu l'Institut Municipal d'Hisenda de la matrícula que la Prefectura Provincial de Trànsit ha assignat al vostre vehicle sense que calgui efectuar cap tràmit posterior.

Tingueu a mà
 • Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles
 • Document on s'indiquen les característiques tècniques del vehicle: marca, model, cilindrada, pes, cavalls fiscals, etc. El facilita l'empresa que ven el vehicle en comprar-lo.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que consta en el permís de circulació del vehicle o la persona que la representa.

Documentació

Per fer l'autoliquidació de l'IVTM no cal aportar documentació.

Per gaudir d'exempció/bonificació definitiva del pagament de l'autoliquidació de l'impost d'IVTM, caldrà que envieu, per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda, o bé de manera presencial en qualsevol registre municipal, la documentació següent:

 •  L'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació de l'impost o en defecte d'això, fer constar el número de rebut d'aquesta.
 • Documentació que justifiqui la sol·licitud. Podeu consultar el tipus de documentació requerida en els tràmits:

Exempcions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a titulars de vehicles històrics

Bonificació de l'impost sobre vehicles per a titulars de vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants

Dates

Es paga d'acord amb els trimestres que queden fins a acabar l'any, incloent- hi el trimestre en què es produeix la compra.

Posteriorment l'impost s'acredita el dia 1 de gener de cada any i la persona obligada al pagament és qui sigui la propietària en aquesta data.

Excepcionalment, quan s'hagi adquirit un vehicle per destinar-lo immediatament a l'exportació, el subjecte passiu podrà autoliquidar l'impost, respecte dels trimestres naturals en que vagi a ser titular. Entre la data d'adquisició del vehicle i la data en què es produeix la baixa definitiva en el Registre de la Direcció General de Trànsit que motiva l'exportació no podran transcórrer més de 90 dies naturals i, en tot cas, l'alta i la baixa hauran de produir-se dins el mateix exercici.

Preu

  La base imposable està constituïda per la unitat del vehicle.

  a) Turismes i vehicles mixtos de 6 a 9 places autoritzades, ambdues incloses, comptant el conductor:

  • De menys de 8 cavalls fiscals: 23,47 euros
  • De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals: 64,06 euros
  • De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals: 136,69 euros
  • De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals: 172,05 euros
  • De 20 o més cavalls fiscals: 217,28 euros

  b) Autobusos, furgonetes autoritzades per transportar més de 10 persones, inclòs el conductor i vehicles mixtos de 10 o més places (inclòs conductor):

  • De menys de 21 places: 166,60 euros
  • De 21 a 50 places: 237,28 euros
  • De més de 50 places: 296,60 euros

  c) Camions, furgonetes autoritzades fins a 10 places, inclòs el conductor i vehicles mixtos de fins a 5 places autoritzades (inclòs el conductor):

  • De menys de 1.000 kg de càrrega útil: 84,56 euros
  • De 1.000 kgs a 2.999 kg de càrrega útil: 166,60 euros
  • De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil: 237,28 euros
  • De més de 9.999 kg de càrrega útil: 296,60 euros

  d) Tractors:

  • De menys de 16 cavalls fiscals: 35,34 euros
  • De 16 a 25 cavalls fiscals: 55,53 euros
  • De més de 25 cavalls fiscals: 166,60 euros

  e) Remolcs i semiremolcs:

  • De més de 750 kg a menys de 1000 kg de càrrega útil: 35,34 euros
  • De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil: 55,53 euros
  • De més de 2.999 kg de càrrega útil: 166,60 euros

  f) Altres vehicles:

  • Vehicles de menys de 49 cc i ciclomotors: 8,39 euros
  • Motocicletes fins a 125 cc: 8,39 euros
  • Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc: 14,38 euros
  • Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc: 28,78 euros
  • Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc: 58,16 euros
  • Motocicletes de més de 1.000 cc: 117,53 euros

  NOTA: Els remolcs i els semiremolcs (caravanes) arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega dels quals no superi els 750 kg no estan subjectes a l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019