Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques, ja siguin turismes, furgonetes, autobusos, camions, tractors, remolcs, semiremolcs, ciclomotors, motocicletes, etc.

És imprescindible fer el pagament de l'autoliquidació d'aquest impost per matricular un vehicle nou i donar-lo d'alta a les bases de dades de la Prefectura Provincial de Trànsit i de l'Institut Municipal d'Hisenda.

També caldrà fer l'autoliquidació en el cas d'altes de vehicles que es trobin en situació de baixa temporal a Trànsit.

En el cas de vehicles de segona mà no cal fer l'autoliquidació perquè ja estan donats d'alta. Únicament serà necessari fer el canvi de nom a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Si el seu vehicle ja està matriculat i vol pagar l'impost de vehicles de Tracció Mecànica de l'any en curs, cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit 'Còpia del document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals'.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Les persones físiques (exclosos els professionals de la gestió), heu de sol·licitar cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda i demanar l'autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Si desitgeu efectuar la comunicació de la matrícula assignada ho haureu de fer, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Per realitzar la tramitació presencial en les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda és necessari concertar cita prèvia.

  Accedeixi al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

I després...

 • Aneu a l'Institut Municipal d'Hisenda el dia concertat i comuniqueu el codi de la vostra cita en la recepció de l'Institut.
 • Us realitzaran l'autoliquidació de l'impost per tal que, un cop pagat, continueu amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Qui ho pot demanar?

Poden realitzar el tràmit de manera presencial:

 • La persona física que consti en el permís de circulació del vehicle.
 • La persona que la representi (exclosos els professionals de la gestió), degudament autoritzada.


Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, de manera telemàtica.

Documentació

No cal aportar documentació, però és necessari disposar de la fitxa tècnica del vehicle.

On es pot fer?
Dates

Es paga d'acord amb els trimestres que queden fins a acabar l'any, incloent- hi el trimestre en què es produeix la compra.

Posteriorment l'impost s'acredita el dia 1 de gener de cada any i la persona obligada al pagament és qui sigui la propietària en aquesta data.

Excepcionalment, quan s'hagi adquirit un vehicle per destinar-lo immediatament a l'exportació, el subjecte passiu podrà autoliquidar l'impost, respecte dels trimestres naturals en que vagi a ser titular. Entre la data d'adquisició del vehicle i la data en què es produeix la baixa definitiva en el Registre de la Direcció General de Trànsit que motiva l'exportació no podran transcórrer més de 90 dies naturals i, en tot cas, l'alta i la baixa hauran de produir-se dins el mateix exercici.

Preu

  La base imposable està constituïda per la unitat del vehicle.

  a) Turismes i vehicles mixtos de 6 a 9 places autoritzades, ambdues incloses, comptant el conductor:

  • De menys de 8 cavalls fiscals: 23,47 euros
  • De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals: 64,06 euros
  • De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals: 136,69 euros
  • De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals: 172,05 euros
  • De 20 o més cavalls fiscals: 217,28 euros

  b) Autobusos, furgonetes autoritzades per transportar més de 10 persones, inclòs el conductor i vehicles mixtos de 10 o més places (inclòs conductor):

  • De menys de 21 places: 166,60 euros
  • De 21 a 50 places: 237,28 euros
  • De més de 50 places: 296,60 euros

  c) Camions, furgonetes autoritzades fins a 10 places, inclòs el conductor i vehicles mixtos de fins a 5 places autoritzades (inclòs el conductor):

  • De menys de 1.000 kg de càrrega útil: 84,56 euros
  • De 1.000 kgs a 2.999 kg de càrrega útil: 166,60 euros
  • De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil: 237,28 euros
  • De més de 9.999 kg de càrrega útil: 296,60 euros

  d) Tractors:

  • De menys de 16 cavalls fiscals: 35,34 euros
  • De 16 a 25 cavalls fiscals: 55,53 euros
  • De més de 25 cavalls fiscals: 166,60 euros

  e) Remolcs i semiremolcs:

  • De més de 750 kg a menys de 1000 kg de càrrega útil: 35,34 euros
  • De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil: 55,53 euros
  • De més de 2.999 kg de càrrega útil: 166,60 euros

  f) Altres vehicles:

  • Vehicles de menys de 49 cc i ciclomotors: 8,39 euros
  • Motocicletes fins a 125 cc: 8,39 euros
  • Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc: 14,38 euros
  • Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc: 28,78 euros
  • Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc: 58,16 euros
  • Motocicletes de més de 1.000 cc: 117,53 euros

  NOTA: Els remolcs i els semiremolcs (caravanes) arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega dels quals no superi els 750 kg no estan subjectes a l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019